Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasze strony internetowe lepiej spełniały Państwa oczekiwania. Można
zablokować pliki cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej Polityce Prywatności.
SPES
Twoje Prawa    
Główna | Kontakt | Terminarz | Mapa serwisu | Zamów biuletyn | English    
SPES
Aktualności | O Nas | Co robimy | Oferta pomocy | Twoje Prawa | Możesz pomóc   
« wstecz | Jesteś w: Świadczenia rodzinne » Zasiłek dla opiekuna
Jeśli  nasz  poradnik  był  pomocny - polub naszą stronę na FB i przekaż 1% podatku dla chorych dzieci - jeśli nie, powiedz nam co poprawić. Dziękujemy!

Zasiłek dla opiekuna

Zasiłek dla opiekuna jest świadczeniem pieniężnym, przysługującym osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Kwota świadczenia wynosi 520 zł tj. tyle, ile otrzymywały do dnia 1 lipca 2013 roku  osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na członka rodziny posiadającego orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (np. córka na chorego ojca).

O zasiłek dla opiekuna można się ubiegać  za następujące okresy:

1) od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy (tj. do 15 maja 2014 r.), jeśli osoba sprawująca opiekę spełniała w tym czasie warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. (tj. jeśli osoba ta była rodzicem lub inną osobą, na której ciążył obowiązek alimentacyjny z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź też opiekunem faktycznym dziecka i która nie podejmowała lub rezygnowała z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).

2) od dnia wejścia w życie ustawy (tj. od 15 maja 2014 r.), jeżeli osoba sprawująca opiekę spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. przypomniane powyżej.

Zasiłek dla opiekuna za okresy, o których mowa w punkcie 1, przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego. Odsetki te przysługują do dnia wejścia w życie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów tj. do dnia 15 kwietnia 2014 r.

Według tej ustawy zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:

1) osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub

2) na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna.

W przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników świadczenie to przysługuje odpowiednio:

1) rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;

2) małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Osoba składająca oświadczenie jest zobowiązana do zawarcia w nim następującej klauzuli:

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Oświadczenie może dotyczyć okresu obejmującego zarówno wypłatę zaległego zasiłku, czyli od 1 lipca 2013 r. do 14 maja 2014 r., jak i bieżącego, przyznanego od 15 maja.

Opiekun, któremu wygasło z dniem 1 lipca 2013 r. prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, może wystąpić z wnioskiem o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna  za okres od 1 lipca 2013. Stosowny wniosek należy zgłosić do organu ustalającego prawo do nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 15 września 2014 r.  Jeżeli w tym okresie, toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia.

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

W przypadku upływu terminu, na który została wydana decyzja, w związku z utratą ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo do zasiłku dla opiekuna, w związku z uzyskaniem nowego orzeczenia, ustala się na wniosek. W tej sytuacji, prawo do zasiłku przysługuje, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna został złożony w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności -  wówczas prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Organ, który wypłacał świadczenia pielęgnacyjne do dnia 30 czerwca 2013 r., w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy informuje osoby, które do końca czerwca 2013 pobierały świadczenie pielęgnacyjne, o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa.

Zasiłek dla opiekuna został wprowadzony ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa ta weszła w życie z dniem 15 maja 2014 r. i określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu www.spes.org.pl nie może być rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, modyfikowany lub reprodukowany, w tym także zamieszczany w Internecie - bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie) - bez pisemnej zgody Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES. Poradnik 'Twoje Prawa' jest udostępniany osobom fizycznym na zasadach określonych szczegółowo w Warunkach korzystania z serwisu.

Copyright © 1999 - 2014 Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES.
         Zasiłek rodzinny
         Zasiłek pielęgnacyjny
         Wcześniejsza emerytura
         Zasiłek dla opiekuna

Ostatnia aktualizacja: 18.02.2014

© SPES 1999 - 2014
Warunki korzystania z serwisu | Praca | Wolontariat | Internal | Pity 2013 drukuj drukuj