Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasze strony internetowe lepiej spełniały Państwa oczekiwania. Można
zablokować pliki cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej Polityce Prywatności.
SPES
Twoje Prawa    
Główna | Kontakt | Terminarz | Mapa serwisu | Zamów biuletyn | English    
SPES
Aktualności | O Nas | Co robimy | Oferta pomocy | Twoje Prawa | Możesz pomóc   
« wstecz | Jesteś w: Świadczenia rodzinne » Zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy
Jeśli  nasz  poradnik  był  pomocny - polub naszą stronę na FB i przekaż 1% podatku dla chorych dzieci - jeśli nie, powiedz nam co poprawić. Dziękujemy!

Uwaga: z dniem 15 maja 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa ta określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Powyższa ustawa została przez rząd opracowana po tym jak Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 5 grudnia 2013 sygn. akt. K 27/13 orzekł, iż art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw jest niezgodny z art. 2 konstytucji.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r., zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw  z dniem 1 lipca 2013 r.

Kwota zasiłku wynosi 520 zł.  

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

1) za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.;

2) od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Zasiłek dla opiekuna za okresy, o których mowa w punkcie 1, przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego. Odsetki te przysługują do dnia wejścia w życie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów tj. do dnia 15 kwietnia 2014 r.

Według tej ustawy zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:

1) osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub

2) na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna.

W przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników świadczenie to przysługuje odpowiednio:

1) rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;

2) małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Osoba składająca oświadczenie jest zobowiązana do zawarcia w nim następującej klauzuli:

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Oświadczenie może dotyczyć okresu obejmującego zarówno wypłatę zaległego zasiłku, czyli od 1 lipca 2013 r. do 14 maja 2014 r., jak i bieżącego, przyznanego od 15 maja.

Opiekun, któremu wygasło z dniem 1 lipca 2013 r. prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, może wystąpić z wnioskiem o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna  za okres od 1 lipca 2013. Stosowny wniosek należy zgłosić do organu ustalającego prawo do nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 15 września 2014 r.  Jeżeli w tym okresie, toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia.

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

W przypadku upływu terminu, na który została wydana decyzja, w związku z utratą ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo do zasiłku dla opiekuna, w związku z uzyskaniem nowego orzeczenia, ustala się na wniosek. W tej sytuacji, prawo do zasiłku przysługuje, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna został złożony w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności -  wówczas prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Organ, który wypłacał świadczenia pielęgnacyjne do dnia 30 czerwca 2013 r., w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy informuje osoby, które do końca czerwca 2013 pobierały świadczenie pielęgnacyjne, o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa.

Ponadto Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wprowadziła również zmiany do ustawy o świadczeniach rodzinnych. Od 15 maja 2014r. w gronie osób mających prawo do ubiegania się o specjalny zasiłek opiekuńczy znaleźli się również małżonkowie.

Wobec powyższego o specjalny zasiłek opiekuńczy mogą ubiegać się osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkowie, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (z dniem 1 stycznia 2015 r. o świadczenie to będą mogły ubiegać również osoby uprawnione które nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej)  w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełno­sprawności albo orzeczeniem o niepełno­sprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W przeciwieństwie do kryteriów uprawniających do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalny zasiłek opiekuńczy jest przyznawany bez względu na wiek powstania niepełnosprawności u osoby poważnie niepełnosprawnej wymagającej opieki. Jest natomiast uzależniony od dochodu rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki.

Specjalny zasiłek opiekuńczy  przysługuje, jeżeli łączny dochód tych rodzin w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623 zł.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

W przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki, w przeliczeniu na osobę, przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje jeżeli:

1.    osoba sprawująca opiekę:

  • legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  • ma ustalone prawo do emerytury, renty, rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

2.    osoba wymagająca opieki:

  • została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej

3.    na osobę wymagająca opieki:

  • inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury
  • jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
  • inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

4.    członek rodziny osoby sprawującej opiekę:

  • ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego, lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Uwaga: W razie zbiegu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego więcej niż jednej osobie sprawującej opiekę nad osobą lub osobami wymagającymi opieki przyznaje się tylko jedno świadczenie osobie, która pierwsza złożyła wniosek.Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu www.spes.org.pl nie może być rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, modyfikowany lub reprodukowany, w tym także zamieszczany w Internecie - bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie) - bez pisemnej zgody Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES. Poradnik 'Twoje Prawa' jest udostępniany osobom fizycznym na zasadach określonych szczegółowo w Warunkach korzystania z serwisu.

Copyright © 1999 - 2014 Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES.
         Zasiłek rodzinny
         Zasiłek pielęgnacyjny
         Wcześniejsza emerytura
         Zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy

Ostatnia aktualizacja: 18.02.2014

© SPES 1999 - 2014
Warunki korzystania z serwisu | Praca | Wolontariat | Internal | Pity 2013 drukuj drukuj