Baner Pity.pl

Warunki uzyskania

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda decyzję o przyznaniu renty, jeśli osoba ubiegająca się o to świadczenie spełni wszystkie trzy określone ustawowo warunki. Wymagane są orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, odpowiedni staż pracy i niezdolność do pracy powstała w odpowiednim okresie.

Świadczenie z tytułu niezdolności do pracy wypłacane przez ZUS może mieć formę:

 • renty stałej - jeżeli niezdolność do pracy jest trwała,
 • renty okresowej - jeżeli niezdolność do pracy jest okresowa,
 • renty szkoleniowej - jeżeli orzeczona została celowość przekwalifikowania zawodowego.

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie, która spełniła łącznie następujące warunki:

 1. jest całkowicie lub częściowo niezdolna do pracy (co zostało stwierdzone orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS),
 2. ma wymagany ustawą okres składkowy i nieskładkowy,
 3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych i nieskładkowych określonych ustawą albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów - nie dotyczy to ubezpieczonego, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy.

Kiedy jest mowa o "okresach składkowych i nieskładkowych" - u większości wnioskodawców chodzić będzie po prostu o okres zatrudnienia. Są tu jednak zaliczane również inne okresy. Dla przykładu podamy, że do okresów składkowych wlicza się między innymi: okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, zasiłku dla bezrobotnych, niektórych zasiłków z pomocy społecznej. Do okresów nieskładkowych zalicza się między innymi: okres nauki w szkole wyższej, okres urlopu wychowawczego w określonej ustawą wysokości, okresy sprawowania opieki nad całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji członkiem rodziny. Ze względu na gąszcz sformułowań nie przytaczamy ich tutaj w całej rozciągłości. W przypadkach wątpliwych konieczna jest lektura ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a najlepiej fachowa pomoc prawnika.

Podstawą wymiaru składek za okres, za który świadczeniobiorca nie jest w stanie przedstawić dowodów potwierdzających wysokość zarobków, będzie kwota minimalnego wynagrodzenia w danym okresie. Dotąd w takiej sytuacji ZUS przyjmował, iż wnioskodawca nie miał żadnego dochodu. Każda osoba posiadająca oryginalne świadectwa pracy potwierdzające fakt zatrudnienia, będzie mogła zwrócić się do ZUS o przeliczenie świadczenia.

Warunek drugi uzyskania renty, posiadania wymaganego ustawą okresu składkowego i nieskładkowego, uważa się za spełniony, gdy wyniósł on łącznie co najmniej:
1 rok - jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat,
2 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat,
3 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat, 
4 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat, 
5 lat - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

Powyższy okres powinien przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy. Do tego dziesięcioletniego okresu nie wlicza się okresów pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty rodzinnej. 

Osoby, które udowodniły okresy składkowe wynoszące co najmniej 25 lat dla kobiety i 30 lat dla mężczyzny oraz są całkowicie niezdolne do pracy nie muszą wykazywać przewidzianego w art. 58 ust. 2 tej ustawy pięcioletniego okresu składkowego i nieskładkowego przypadającego w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy.Jeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy, przekaż kilkuzłotową darowiznę dla ciężko chorych dzieci, którym nasze Stowarzyszenie funduje stypendia. Jeśli w poradniku brakuje ważnych Twoim zdaniem informacji lub nie są one dla Ciebie zrozumiałe poinformuj nas o tym. Wszystkie uwagi czytamy i staramy się uwzględnić w kolejnych aktualizacjach poradnika Dziękujemy!

Copyright © SPES 1999 - 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.


 • IPS
 • Non Profit
 • Niedziela
 • renovabis
 • Przewodnik Katolicki
 • dudkiewicz
 • praca
 • Do Rzeczy
 • zthiu
 • seminarium
 • adwokat ewa
 • oblaci
 • Google
 • prowincja
 • izba lekarska
 • pity2016
 • ralus
 • weglosmyk
 • denon
 • szip
 • pfron
 • Gość Niedzielny
 • Ogicom
 • miasto
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC