Program Rodzina 500 Plus

Z dniem 1 kwietnia 2016 weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadzająca do systemu prawnego świadczenie wychowawcze, które jest realizacją Programu Rodzina 500 Plus. Świadczenie to ma na celu przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych i wychowywaniem dzieci.

Kto otrzyma świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka. Opiekunem faktycznym jest osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka. 

Świadczenie będzie wypłacane osobom, które wychowują przynajmniej dwójkę niepełnoletnich dzieci. Na drugie, trzecie, czwarte i każde kolejne dziecko otrzymają oni po 500 złotych miesięcznie wypłacane aż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Nie obowiązuje tu  kryterium dochodowe - 500 złotych na dziecko otrzyma każdy, kto złoży wniosek w tej sprawie. 

Wsparcie na pierwsze dziecko (najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia) rodzice/opiekunowie otrzymają po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne lub dziecko powyżej 16 roku życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. 

W przypadku, gdy osoba uprawniona do świadczenia wychowawczego marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy - wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy  ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby - przekaże należne świadczenie w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 •  dziecko pozostaje w związku małżeńskim
 •  dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ustalenie prawa do świadczenia 

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka.

Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze - osobiście, korespondencyjnie, najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem nadania lub przez internet – za pomocą systemu udostępnionego przez ZUS i e-banki, za pośrednictwem portalu empatia.mrpips.gov.pl  oraz platformy ePUAP (epuap.gov.pl).      

Jedynie osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko będą miały obowiązek udokumentowania sytuacji dochodowej dołączając  do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach.

Świadczenie wychowawcze zostanie przyznane, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego lub do  dnia w którym uprawnione dziecko kończy 18 lat lub do dnia ukończenia przez pierwsze najstarsze dziecko 18-go roku życia.

W przypadku złożenia wniosku do dnia 30 czerwca 2016 roku świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od dnia 1 kwietnia 2016 roku. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym zostanie złożony  wniosek. 

Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres zasiłkowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż będzie trwał do 30 września 2017 roku. Dzięki temu nie będzie konieczności składania dwóch wniosków w 2016 roku.

Świadczenie wychowawcze a uprawnienie do innych świadczeń 

Świadczenie wychowawcze  nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, co oznacza, że nie będzie miało wpływu na prawo do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, czy dodatków mieszkaniowych.

Wyłączenie z egzekucji komorniczej

Świadczenie wychowawcze nie podlega egzekucji komorniczej. Jest też wyłączone z egzekucji komorniczej prowadzonej  z rachunku bankowego. W praktyce oznacza to, iż osoba, która ma prawo do świadczenia, a jest zadłużona i postępowanie w stosunku do niej prowadzi komornik, nie musi się martwić o środki z Programu 500 Plus wpływające na rachunek bankowy. W dniu 20 sierpnia 2016 wchodzą w życie przepisy, które  uniemożliwiają bankowi wykonanie zajęcia komorniczego świadczenia 500 Plus i innych świadczeń zwolnionych spod egzekucji ze względu na ich wyłączenie spod tego zajęcia (środki nie będą przekazywane na pokrycie egzekwowanej należności). Zadaniem banku jest powiadomienie komornika o niemożności przekazania części kwoty znajdującej się na rachunku bankowym ze względu na okoliczność, iż pochodzi ona ze świadczeń niepodlegających zajęciu.Jeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy, przekaż kilkuzłotową darowiznę dla ciężko chorych dzieci, którym nasze Stowarzyszenie funduje stypendia. Jeśli w poradniku brakuje ważnych Twoim zdaniem informacji lub nie są one dla Ciebie zrozumiałe poinformuj nas o tym. Wszystkie uwagi czytamy i staramy się uwzględnić w kolejnych aktualizacjach poradnika Dziękujemy!

Copyright © SPES 1999 - 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • oblaci
 • miasto
 • szip
 • weglosmyk
 • Non Profit
 • praca
 • IPS
 • seminarium
 • denon
 • Gość Niedzielny
 • pfron
 • Przewodnik Katolicki
 • zthiu
 • Ogicom
 • pity2016
 • renovabis
 • Niedziela
 • ralus
 • adwokat ewa
 • dudkiewicz
 • izba lekarska
 • prowincja
 • Google
 • Do Rzeczy
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC