Opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Przejazdy ulgowe rodziców lub opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej transportem zbiorowym publicznym (PKP, PKS) do placówek oświatowych, służby zdrowia i pomocy społecznej

Jedno z rodziców lub opiekun towarzyszący w podróży dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej posiadają uprawnienie do przejazdów z ulgą 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego na podstawie biletów jednorazowych - zgodnie z zasadami ogólnymi.

Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno - wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem.

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie rodziców lub opiekunów do ulgowych przejazdów są:

 • dokumenty dziecka – jeżeli przejazd odbywany jest wraz z nim;
 • zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę o charakterze oświatowym albo placówką opiekuńczo-wychowawczą, według określonego wzoru, albo zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) o którym mowa w pkt. 3 – jeżeli przejazd odbywany jest po dziecko lub po jego odwiezieniu.


Copyright © 1999 - 2015 Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES. Ostatnia aktualizacja: 2015-01-07.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu www.spes.org.pl nie może być rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, modyfikowany lub reprodukowany, w tym także zamieszczany w Internecie - bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie) - bez pisemnej zgody Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES. Poradnik "Twoje Prawa" jest udostępniany osobom fizycznym na zasadach określonych szczegółowo w Warunkach korzystania z serwisu.

 • pfron
 • Non Profit
 • praca
 • miasto
 • agora
 • pity
 • Gość Niedzielny
 • Do Rzeczy
 • Przewodnik Katolicki
 • denon
 • prowincja
 • Ogicom
 • oblaci
 • Niedziela
 • IPS
 • seminarium
 • Google
Facebook