Ustawowa nieodpłatna pomoc prawna

Z początkiem roku 2016 został wprowadzony ogólnopolski system nieodpłatnej pomocy prawnej dla młodzieży, seniorów, osób najuboższych i innych uprawnionych na mocy ustawy. 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, na terenie całego kraju zostały utworzone punkty, w których są udzielane bezpłatne porady prawne. 

W gronie osób uprawnionych do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej są:  

 •  osoby, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o pomoc zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty
 • kobiety w ciąży  - w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

W lokalach udostępnionych przez powiaty pomoc świadczą adwokaci lub radcowie prawni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach aplikanci adwokaccy i radcowscy, działający z upoważnienia adwokata lub radcy prawnego. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających  obowiązkach,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,  
 • pomoc w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, 
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw: 

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Informacje  o miejscach pomocy można znaleźć korzystając z wyszukiwarki punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/nieodplatna-pomoc-prawna/mapa-punktow-pomocy/Jeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy, przekaż kilkuzłotową darowiznę dla ciężko chorych dzieci, którym nasze Stowarzyszenie funduje stypendia. Jeśli w poradniku brakuje ważnych Twoim zdaniem informacji lub nie są one dla Ciebie zrozumiałe poinformuj nas o tym. Wszystkie uwagi czytamy i staramy się uwzględnić w kolejnych aktualizacjach poradnika Dziękujemy!

Copyright © SPES 1999 - 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • zthiu
 • pfron
 • prowincja
 • Niedziela
 • weglosmyk
 • oblaci
 • IPS
 • izba lekarska
 • adwokat ewa
 • Non Profit
 • seminarium
 • miasto
 • renovabis
 • szip
 • pity2016
 • ralus
 • dudkiewicz
 • Google
 • Do Rzeczy
 • praca
 • Przewodnik Katolicki
 • Ogicom
 • denon
 • Gość Niedzielny
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC