Zasiłek losowy dla uczniów

Rada Ministrów opracowała Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno- edukacyjnych w 2016 r.

Program ten zakłada przyznawanie pomocy, w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne dzieciom, realizującym w roku szkolnym 2016/2017 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniom, uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Zasiłek losowy może być przyznany dziecku, którego rodzinie został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości do 6000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2016 r. w wyniku nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności huraganu, deszczu nawalnego, gradobicia lub powodzi.

Pomoc ta ma charakter jednorazowego świadczenia pieniężnego.

Wysokość zasiłku dla jednego ucznia wynosi:

 • 500 zł - w przypadku otrzymania przez rodzinę ucznia zasiłku celowego w wysokości do 3000 zł;
 • 1000 zł - w przypadku otrzymania przez rodzinę ucznia zasiłku celowego w wysokości powyżej 3000 zł.

Listę uczniów uprawnionych do otrzymania świadczenia sporządza wójt, (burmistrz lub prezydent miasta).  Znajduje się na niej oprócz danych imiennych i adresowych ucznia również informacja o wysokości przyznanego zasiłku celowego dla rodziny ucznia oraz informację o wysokości przyznanego zasiłku losowego.
Na podstawie tej listy wójt, (burmistrz lub prezydent miasta) wypłaca rodzicom ucznia (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniemu uczniowi zasiłek losowy.

Pomocy w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego, również udziela się uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości powyżej 3000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2016 r. w wyniku wystąpienia żywiołu. Może się zdarzyć, że Ośrodek Pomocy Społecznej nie zdąży wydać decyzji w sprawie przyznania zasiłku celowego przed zakwalifikowaniem ucznia do wyjazdu. W takiej sytuacji rodzice ucznia  (prawny opiekun, rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinne domy dziecka) bądź pełnoletni uczeń, powinni złożyć  oświadczenie o stratach poniesionych w 2016 r. w wyniku wystąpienia żywiołu.  

W treści oświadczenia powinny znaleźć się informacje o :

 • wystąpieniu żywiołu w miejscu zamieszkania rodziny ucznia oraz
 • szacunkowym rozmiarze strat, uprawniającym do otrzymania zasiłku celowego.

Oświadczenie takie potwierdza wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Wyjazd jest jednorazową pomocą udzielaną w czasie ferii letnich w formie 14-dniowego nieodpłatnego pobytu w miejscu wskazanym przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, podczas którego organizator wyjazdu zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną odpowiednią do potrzeb uczniów. W przypadku uzasadnionej potrzeby udzielenia niezwłocznej pomocy po wystąpieniu żywiołu wojewoda może zorganizować wyjazd w trakcie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych, podczas którego organizator wyjazdu zapewnia dodatkowo prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Pomocy w formie wyjazdu udziela się na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych lub osób prowadzących rodzinny dom dziecka albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek innej osoby za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych lub osób prowadzących rodzinny dom dziecka albo za zgodą pełnoletniego ucznia.

Wniosek składa się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Powinien on zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby, która składa wniosek;
 • imię i nazwisko ucznia, którego dotyczy wniosek;
 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych lub osób prowadzących rodzinny dom dziecka albo pełnoletniego ucznia, w przypadku gdy wniosek składa inna osoba za ich zgodą.
 • Do wniosku dołącza się kopię decyzji wydanej w sprawie przyznania zasiłku celowego lub  w przypadku jej braku oświadczenie o stratach poniesionych w wyniku wystąpienia żywiołu.

Wnioski weryfikuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) a następie sporządza listę osób uprawnionych do wyjazdu.

Pomocy w formie nieodpłatnych zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych udziela się:

 • dzieciom realizującym w roku szkolnym 2016/2017 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
 • uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do klas I-III szkoły podstawowej oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 • uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  •  jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości powyżej 3000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2016 r. w wyniku wystąpienia żywiołu.


Jeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy, przekaż kilkuzłotową darowiznę dla ciężko chorych dzieci, którym nasze Stowarzyszenie funduje stypendia. Jeśli w poradniku brakuje ważnych Twoim zdaniem informacji lub nie są one dla Ciebie zrozumiałe poinformuj nas o tym. Wszystkie uwagi czytamy i staramy się uwzględnić w kolejnych aktualizacjach poradnika Dziękujemy!

Copyright © SPES 1999 - 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • zthiu
 • denon
 • Non Profit
 • renovabis
 • pity2016
 • weglosmyk
 • Gość Niedzielny
 • pfron
 • szip
 • Niedziela
 • izba lekarska
 • adwokat ewa
 • Google
 • oblaci
 • miasto
 • Ogicom
 • Przewodnik Katolicki
 • dudkiewicz
 • IPS
 • prowincja
 • Do Rzeczy
 • ralus
 • seminarium
 • praca
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC