Ulga rodzinna

Ulga rodzinna

Z ulgi rodzinnej mogą  korzystać podatnicy, którzy w roku podatkowym:
• wykonywali władzę rodzicielską;
• pełnili funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
• sprawowali opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Prawo do odliczenia ulgi przysługuje  za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego (proporcjonalnie do kwoty należnej za cały  rok podatkowy), w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję opiekuna prawnego albo sprawował opiekę.

W rozliczeniu za rok 2013 ulga rodzina nie jest już  dostępna dla wszystkich podatników, jak to miało miejsce w rozliczeniu za rok 2012.  Prawo do skorzystania z ulgi jak i jej wysokość powiązane są z wysokością  dochodów rodziców jak i liczbą wychowywanych dzieci.

Z ulgi rodzinnej nie mogą skorzystać podatnicy posiadający w roku podatkowym tylko jedno dziecko, którzy:
• pozostają  w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, jeżeli łączne dochody małżonków przekroczą kwotę 112.000 zł,
• nie pozostają w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego i są osobami samotnie wychowującymi dziecko, jeżeli dochody tego podatnika przekroczą kwotę 112.000 zł,
• nie pozostają w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego,  jeżeli dochody podatnika przekroczą kwotę 56.000 zł

Rodzicem samotnie wychowującym dziecko w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest rodzic będący:
• panną,  kawalerem
• wdową, wdowcem
• rozwódką, rozwodnikiem
• osobą, w stosunku do której orzeczono separację
• osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności

-  jeżeli rodzic  ten w roku podatkowym samotnie wychowuje dziecko.

Nie zmieniła się natomiast sytuacja osób, które wychowują dwójkę dzieci - bez względu na wysokość dochodów i stan cywilny - oraz podatników z jednym dzieckiem, jeśli ich dochody nie przekraczają wskazanych powyżej  limitów.  Podatnicy ci mają prawo do zmniejszenia podatku o 1112,04 zł z tytułu wychowywania każdego dziecka.

W przypadku wychowywania więcej niż dwojga dzieci, kwota ulgi ulegnie zwiększeniu na:

a)    trzecie dziecko - o 50% kwoty obecnie obowiązującej i wyniesie miesięcznie 139,01 zł (roczna kwota odliczenia 1.668,12 zł),

b)    czwarte i każde następne dziecko  - o 100% kwoty obecnie obowiązującej i wyniesie miesięcznie 185,34 zł (roczna kwota odliczenia 2.224,08 zł)

- bez względu na wysokość uzyskanych dochodów.

Za każde kolejne dziecko w danym miesiącu przysługują różne wartości kwoty ulgi. Nie jest tak, że przy 4 dzieci przysługuje równa „podwyższona” kwota ulgi na każde dziecko. W takim przypadku kwota podwyższona przysługuje na 4 dziecko, niższa na 3 dziecko, a jeszcze niższa na 1 i 2 dziecko. W rozliczeniu kwoty te należy końcowo sumować.

Odliczenie ulgi na dziecko nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

·  na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;

·  wstąpiło w związek małżeński

1% podatku na cele charytatywne

1% podatku 1% podatku można przekazać na cele charytatywne zamiast fiskusowi. Nie jest to darowizna lecz swego rodzaju odliczenie podatkowe. Po prostu, podejmujesz decyzję o przeznaczeniu 1% swego podatku na konkretny cel charytatywny, zamiast przekazywać go do budżetu państwa. Swym 1% podatku możesz wspierać nasze Stowarzyszenie: wystarczy wpisać w roczne rozliczenie nasz numer KRS 00000 14574. Więcej informacji znajdziesz na stronie 1% dla SPES

Copyright © 1999 - 2014 Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu www.spes.org.pl nie może być rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, modyfikowany lub reprodukowany, w tym także zamieszczany w Internecie - bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie) - bez pisemnej zgody Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES. Poradnik "Twoje Prawa" jest udostępniany osobom fizycznym na zasadach określonych szczegółowo w Warunkach korzystania z serwisu.

Komentarze

Komentarze nie połączone z portalem Facebook

Komentarz pojawi się po zaakceptowaniu przez moderatora.

 • Ogicom
 • Gość Niedzielny
 • Google
 • Przewodnik Katolicki
 • IPS
 • Do Rzeczy
 • Non Profit
 • Niedziela
 • miasto
 • seminarium
 • prowincja
 • oblaci
 • pfron
 • agora
 • denon
Facebook