Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny jest świadczeniem rodzinnym, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców, albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • osobie uczącej się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony

jeżeli dochód rodziny w okresie zasiłkowym w od 1 listopada 2014 r do 31 października 2015 r. w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 574 zł. lub kwoty 664 zł. w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. Do października 2014 r. kryterium dochodowe w przeliczeniu na osobę nie mogło przekroczyć kwoty 539 zł. lub kwoty 623 zł. w przypadku wychowywania niepełnosprawnego dziecka.

Pomimo zwiększenia kryterium dochodowego wysokość zasiłku rodzinnego nie uległa zmianie i w  okresie zasiłkowym od 1 listopada 2014 r. nadal wynosi:

 • 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia (do końca października obowiązuje kwota 68 zł) ;
 • 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia (do końca października obowiązuje kwota 91 zł) ;
 • 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia (do końca października obowiązuje kwota 98 zł)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych wraz z kompletem dokumentów najlepiej złożyć do 30 września 2014 r., wówczas bowiem świadczenie przysługujące za listopad 2014 r. zostanie wypłacone do 30 listopada 2014r.

Zasiłek rodzinny przysługuje:

 • na dziecko:
  a) do ukończenia 18 lat
  b) w wieku powyżej 18 lat do 21 lat pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole,
  c) do 24 lat jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej pod warunkiem, że ma orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności;
 • osobie uczącej się - jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeżeli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
  a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  b) ojciec dziecka jest nieznany,
  c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
 6. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów prawnych dziecka do świadczeń rodzinnych świadczenia te wypłaca się temu z rodziców, opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów prawnych dziecka, który pierwszy złożył wniosek.

Jeżeli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, świadczenia rodzinne wypłaca się temu z rodziców, pod którego opieką dziecko się znajduje.

Prawo do zasiłku rodzinnego przyznaje się na podstawie dochodu z poprzedniego roku. Jednakże aby ustalić aktualną sytuację osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny bierze się również pod uwagę dochód utracony i/lub uzyskany przez osobę wnioskującą. Do dochodu rodziny ubiegającej się o świadczenia rodzinne nie są wliczane stypendia za wyniki w nauce i sporcie.

Obecnie organ wypłacający zasiłek rodzinny będzie mógł pomniejszyć dochód m.in. o utracony zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek macierzyński, które przysługują po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Ważną zmianą jest również możliwość odliczenia od dochodu utraty zasądzony świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń.

Do wykazu dochodów uzyskanych dodano natomiast: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek macierzyński, które przysługują po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Wobec powyższego do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć wszelkie dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu przez wnioskodawcę.

Jeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy, przekaż kilkuzłotową darowiznę dla ciężko chorych dzieci, którym nasze Stowarzyszenie funduje stypendia. Jeśli w poradniku brakuje ważnych Twoim zdaniem informacji lub nie są one dla Ciebie zrozumiałe poinformuj nas o tym. Wszystkie uwagi czytamy i staramy się uwzględnić w kolejnych aktualizacjach poradnika Dziękujemy!

Copyright © SPES 1999 - 2015. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • denon
 • praca
 • Niedziela
 • pfron
 • Ogicom
 • Google
 • seminarium
 • Do Rzeczy
 • prowincja
 • Gość Niedzielny
 • Przewodnik Katolicki
 • miasto
 • IPS
 • pity
 • oblaci
 • agora
 • Non Profit
Facebook