Warunki korzystania z serwisu

Klauzula informacyjna - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej RODO, uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych, jest Stowarzyszenie SPES (Organizacja Pożytku Publicznego); ul. Kościuszki 46/3, 40-048 Katowice; KRS: 0000014574.

2. Dane osobowe przetwarza się na podstawie:
A. art. 6 ust. 1 lit. A RODO - w przypadku osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji o sprawach Stowarzyszenia;
B. art. 6 ust. 1 lit. B RODO - w przypadku spraw zmierzających do zawarcia lub realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
C. art. 6 ust. 1 lit. C RODO – w przypadku konieczności realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
D. art. 6 ust. 1 lit. F RODO – w pozostałych przypadkach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w szczególności realizacji statutowych celów stowarzyszenia, udzielania porad i wspierania osób szukających pomocy.
E. Jeśli dane nam przekazane zawierać będą dane szczególnych kategorii to będą one przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych szczególnych kategorii). 

3. Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy i współpracownicy, oraz wolontariusze Stowarzyszenia posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym realizującym usługi na rzecz administratora wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, w szczególności firmom informatycznym świadczącym usługi utrzymania, zapewnienia bezpieczeństwa i rozwoju systemów informatycznych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi/okres trwania umowy/ okres świadczenia poradnictwa do czasu zamknięcia w sprawy oraz zakresie niezbędnym przez okres 6 lat od:

- zakończenia obowiązywania stosunku prawnego łączącego Panią/Pana ze Stowarzyszeniem, z uwagi terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i podatkowych;

- zakończenia realizacji umowy zawartej przez Stowarzyszenie SPES na dofinansowanie działalności poradniczej ze środków publicznych, w ramach której była udzielana pomoc poradnicza, w związku z wymogami zawartymi w przedmiotowych umowach w zakresie działań kontrolnych w stosunku do Stowarzyszenia,

a w przypadku osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji o sprawach Stowarzyszenia – do czasu cofnięcia zgody.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Stowarzyszenia dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do uchylenia zgody na ich przetwarzanie i w zakresie przewidzianym w RODO wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9 . Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na korespondencję.

Warunki korzystania z serwisu spes.org.pl oraz zasady ochrony prywatności

1. Wstęp

1.1. Wydawcą serwisu internetowego spes.org.pl ("Serwis") jest Stowarzyszenie SPES z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 46, wpisane do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS 14574.

1.2. Utwory, informacje i dane są publikowane na stronach Serwisu i dostępne bezpłatnie, wyłącznie w celach informacyjnych, zgodnie z szczegółowymi zasadami określonymi w niniejszych "Warunkach korzystania z serwisu spes.org.pl oraz zasadach ochrony prywatności" ("Warunki").

1.3. Osobom kierującym do nas pytania drogą korespondencyjną, udzielamy bezpłatnie informacji o obowiązujących w Polsce prawach, świadczeniach i zwolnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym, podajemy odpowiednie przepisy oraz ich ogólne omówienie, wyszukujemy i przekazujemy informacje przydatne do rozwiązania problemu, w tym informacje o placówkach świadczących bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną czy też socjalną, w pobliżu miejsca zamieszkania osób kierujących do nas prośbę o pomoc, zgodnie z szczegółowymi zasadami określonymi w niniejszych "Warunkach".

2. Prawa autorskie oraz zasady korzystania z udostępnionych Użytkownikom informacji i materiałów

2.1. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie do Serwisu, jak również zgromadzonych w nim utworów, danych i informacji przysługują Stowarzyszeniu SPES z siedzibą w Katowicach.

2.2. Żaden fragment utworów, materiałów, informacji i danych zamieszczonych na stronach Serwisu lub przekazanych Użytkownikowi korespondencyjnie, nie może być rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, modyfikowany lub reprodukowany - bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie) - bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

2.3. Logo oraz nazwa SPES są zastrzeżonymi znakami towarowymi.

2.4. Osoby fizyczne ("Użytkownik") korzystające z Serwisu są upoważnione do "pobierania" z Serwisu, drukowania i używania pojedynczych kopii utworów i materiałów do prywatnego (własnego) i niekomercyjnego (niedochodowego) użytku - bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania, publikowania, kopiowania, modyfikowania lub reprodukowania w jakiejkolwiek formie i jakimkolwiek celu. Zastrzeżenie to dotyczy również informacji i materiałów uzyskanych przez Użytkownika drogą korespondencyjną. Użytkownik Serwisu nie uzyskuje jakichkolwiek praw do uzyskanych tą drogą utworów, materiałów i informacji.

2.5. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do prowadzenia jakiejkolwiek działalności, dochodowej i niedochodowej, przez osoby fizyczne i prawne, bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

2.6. Dozwolone jest zamieszczanie odnośników ("linków") prowadzących do udostępnianych na stronach Serwisu materiałów, bez konieczności informowania Wydawcy.

2.7. Zabronione jest zamieszczanie odnośników ("linków") do materiałów udostępnianych w Serwisie na stronach naruszających prawo, dobre obyczaje, obraźliwych, naruszających prawa osób trzecich lub zasady współżycia społecznego.

3. Zastrzeżenia - wyłączenia odpowiedzialności

3.1. Utwory, informacje i dane publikowane na stronach Serwisu, jak również odpowiedzi na pytania zadawane nam drogą korespondencyjną, mają charakter wyłącznie informacyjny, i w żaden sposób nie mogą zastąpić profesjonalnej pomocy bądź porady medycznej, psychologicznej, prawnej bądź innych wykwalifikowanych specjalistów, realizowanej w kontakcie osobistym.

3.2. Rozpowszechnianie informacji publikowanych na stronach Serwisu, jak również redagowanie odpowiedzi na pytania kierowane do nas drogą korespondencyjną, nie stanowią czynności doradztwa i pomocy: prawnej, podatkowej, psychologicznej, pedagogicznej czy medycznej.

3.3. Pomoc oferowana przez nas za pośrednictwem Serwisu, jak również poprzez redagowanie odpowiedzi na pytania zadawane nam korespondencyjnie, nie mogą być podstawą diagnozowania, leczenia bądź terapii i nie mogą zastąpić osobistego kontaktu i instruktażu ze strony uprawnionych do wykonywania zawodu profesjonalistów.

3.4. Jakkolwiek personel Stowarzyszenia SPES dokłada wszelkich starań w celu bieżącej aktualizacji informacji zawartych w Serwisie, jak również by udostępniane utwory i informacje oraz treść odpowiedzi redagowanych w odpowiedzi na zadawane nam pytania, były wolne od błędów i nieścisłości, to jednak publikowanie informacji nieaktualnych oraz ewentualne błędy lub nieścisłości w tych informacjach, utworach i opowiedziach, nie mogą być podstawą żadnych roszczeń wobec Stowarzyszenia SPES i jego personelu.

3.5. Stowarzyszenie SPES nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez Użytkownika, będące następstwem korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu. W szczególności nie odpowiadamy za skutki podania w Serwisie, bądź w odpowiedzi na pytanie zadane nam drogą korespondencyjną, informacji nieprawdziwych, wprowadzających w błąd, nieaktualnych, nieścisłych, czy niekompletnych. Ryzyko użytkowania i wykorzystywania informacji udostępnianych w Serwisie oraz w odpowiedziach na pytania zadane nam korespondencyjnie, ponosi wyłącznie Użytkownik.

3.6. Jakkolwiek dokładamy wszelkich starań by należycie zabezpieczyć pod względem informatycznym strony internetowe Serwisu oraz kierowaną do Użytkowników korespondencję, to jednak nie odpowiadamy za żadne szkody powstałe w związku z nieuprawnionymi działaniami osób trzecich, w tym zwłaszcza wirusami, programami szpiegującymi i podobnymi, a także w związku ze skutkami pobrania przez Użytkownika jakichkolwiek dokumentów i plików w trakcie korzystania z Serwisu oraz w związku z omyłkowym przekazaniem zredagowanej przez nas odpowiedzi pod niewłaściwy adres poczty elektronicznej.

3.7. Odpowiadamy na każdy skierowany do nas list i dokładamy wszelkich starań by odpowiedzi były redagowane tak szybko, jak to tylko możliwe. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za konieczny okres oczekiwania na jej uzyskanie.

4. Ochrona prywatności i bezpieczeństwo

4.1. Ochrona prywatności osób korzystających z naszej pomocy ma dla nas podstawowe znaczenie. Zapewniamy dyskrecję oraz zachowanie pełnej poufności. Dostęp do kierowanej do nas korespondencji oraz baz danych ma wyłącznie uprawniony personel, zobowiązany do zachowania tajemnicy służbowej.

4.2. Osoby, które poszukując pomocy bądź konsultacji, kontaktują się ze Stowarzyszeniem SPES, między innymi drogą korespondencyjną, prosimy o podanie jedynie adresu poczty elekronicznej, informacji o stopniu niepełnosprawności oraz nazwy miejscowości, w której zamieszkują (przebywają). Nie udostępniamy tych danych, jak również treści kierowanej do nas korespondencji, osobom trzecim. Dane tego typu służą jedynie do zredagowania możliwie pomocnej odpowiedzi na kierowane do nas pytanie oraz są przetwarzane w celach statystycznych. Dane osobowe są przetwarzane i chronione zgodnie z zasadami podanymi w punktach 4.3. do 4.5.

4.3. Osoby, które z jakicholwiek powodów podejmują decyzję o udostępnieniu swych danych osobowych Stowarzyszeniu SPES informujemy, iż podane dane osobowe są przechowywane i przetwarzane - wyłącznie w celu umożliwienia realizacji statutowych celów Stowarzyszenia SPES - Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) . 

4.4. Zbiór danych osobowych Klientów (osób korzystających z pomocy) Stowarzyszenia SPES stanowi wyodrębnioną bazę danych, przechowywaną i przetwarzaną w siedzibie Stowarzyszenia SPES, z zapewniem właściwej ochrony zgodnie z wymogami prawa. Każda osoba udostępniającą swoje dane osobowe Stowarzyszeniu SPES ma prawo dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

4.5. Stowarzyszenie SPES nie przekazuje i nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych, oraz danych o których mowa w punkcie 4.2., innym instytucjom lub osobom. Udostępnienie danych osobowych innym instytucjom lub osobom może nastąpić wyłącznie za wyraźną zgodą Użytkownika, gdy jest to konieczne dla skutecznego załatwienia jego prośby o pomoc.

4.6. Zarówno zapisanie jak i wypisanie z listy subskrybentów dokonuje się automatycznie, zgodnie z życzeniem zamawiającego, przy użyciu modułu "Zamów biuletyn". Baza adresów poczty elektronicznej subskrybentów biuletynu jest przetwarzana z zapewnieniem właściwej ochrony na zewnętrznym serwerze firmy Kei świadczącej usługę hostingową dla Stowarzyszenia SPES. Nie przekazujemy ani też nie udostępniamy zgromadzonych w ten sposób adresów poczty elektronicznej innym instytucjom lub osobom.

5. Przetwarzanie informacji z logów dostępowych, "cookies" oraz odnośniki (linki) do innych stron internetowych

określone w załączniku nr 1

6. Zgoda Użytkownika Serwisu na niniejsze Warunki

6.1. Osoba korzystająca z Serwisu wyraża tym samym akceptację dla zasad określonych w niniejszych Warunkach.

6.2. Treść niniejszych warunków podlega ochronie prawnej.

6.3. Dla mogących powstać sporów w związku z korzystaniem z Serwisu właściwy jest sąd siedziby Stowarzyszenia SPES.

6.4. Niniejsze "Warunki" wchodzą w życie z dniem 11.06.2007 roku. Stowarzyszenie SPES ma prawo dokonywać zmian niniejszych "Warunków" w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania w Serwisie.

6.5. Uwagi i pytania prosimy wysyłać na adres: [email protected]

załącznik nr 1

Polityka prywatności serwisu  *.spes.org.pl

1. Informacje ogólne.

1. Operatorem Serwisu *.spes.org.pl jest Stowarzyszenie SPES z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 46/3, numer KRS 00000 14574

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Kei

2. Informacje w formularzach.

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów newslettera.

3. Informacja o plikach cookies.

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

4. Logi serwera.

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,

c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f. informacje o przeglądarce użytkownika,

g. Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych.

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a. Internet Explorer

b. Chrome

c. Safari

d. Firefox

e. Opera

f.  Android

g.  Safari (iOS)

h.  Windows Phone

i.  Blackberry

Blog

Pity 2023

 • Gość Niedzielny
 • seminarium
 • adwokat ewa
 • oblaci
 • Do Rzeczy
 • fio
 • Google
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • prowincja
 • renovabis
 • izba lekarska
 • szip
 • ralus
 • NIW
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • Non Profit
 • weglosmyk
 • zthiu
 • IPS
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC