Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Program Edukacji Obywatelskiej współfinansowany ze środków PFRON

Publikacja poradnika „Twoje Prawa” jest dofinansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Środki PFRON zostały przyznane w ramach konkursu o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 4/2017 w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. "Samodzielni i skuteczni”.

Projekt pod nazwą: „Program Edukacji Obywatelskiej - publikowanie poradnika „Twoje Prawa” o świadczeniach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”  jest realizowany w okresie od 01.01.2018 r. do 31.03.2019 r. Kwota dofinansowania wynosi 33.000 zł.

Celem projektu jest udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym i będącym w kryzysie socjalnym w skutecznym realizowaniu praw obywatelskich.

Działania w ramach Programu:

  • omówienie świadczeń, uprawnień, usług i zwolnień przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i socjalnej,
  • monitorowanie zmian w aktach prawnych,
  • aktualizowanie treści poradnika oraz opracowywanie nowych działów w ślad za zmianami w ustawodawstwie oraz w związku ze zgłaszanymi problemami i zapytaniami klientów Ośrodka Poradnictwa SPES
  • przygotowywanie strony pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych - standard WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.0 odnośnie dostępności serwisów internetowych,
  • przeredagowywanie treści poradnika pod kątem praktycznym na bazie zdobytych doświadczeń w pracy z klientami Ośrodka Poradnictwa SPES.