Dodatek mieszkaniowy (2007 - 2008)

Wskutek skarg sporządzonych przez zespół pracowników Stowarzyszenia SPES, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (WSA) w wyrokach z dnia 31.01.2008 r., sygn. akt  IV SA/GL 671/07 oraz z dnia 18.04.2008 r., sygn. akt IV SA/GI 1118/07, wskazał na odmienną - niż dotychczas stosowana przez organy administracji – interpretację przepisu art. 4 ustawy o dodatku mieszkaniowym, jak chodzi o rozumienie pojęcia prowadzenia gospodarstwa domowego przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy z innymi osobami stale zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

W roku 2007 do Stowarzyszenia SPES zgłosiły się dwie osoby, które po wystąpieniu z wnioskiem o dodatek mieszkaniowy otrzymały odmowną decyzję Prezydenta Miasta Katowice. 

W obu przypadkach argumentem przemawiającym za odmową było wskazanie, iż z osobami wnioskującymi o dodatek mieszkaniowy zamieszkują osoby obce, które nie wywodzą swoich praw do zamieszkiwania w mieszkaniu objętym wnioskiem o dodatek mieszkaniowy z prawa osoby wnioskującej.

W pierwszej sprawie osobą obcą dla wnioskującej była, zdaniem organu wydającego decyzję, konkubina syna wnioskodawczyni (zamieszkująca wraz z nimi i zameldowana na pobyt stały oraz wspólnie z nimi gospodarująca ). W drugiej natomiast, były teść męża wnioskodawczyni  i dziadek jego syna (zamieszkujący z nimi i zameldowany na stałe).  
 
Organ wydający decyzję powoływał się w niej na przepisy art. 4 ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. dotyczącego pojęcia gospodarstwa domowego.
Zgodnie z art. 4: Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby”.

Pracownicy Stowarzyszenia SPES przygotowali odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Katowice  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach (SKO), które podzieliło stanowisko Prezydenta Miasta Katowice i utrzymało w mocy zaskarżone decyzje. W związku z powyższym,  przygotowano skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na decyzje SKO.
WSA w Gliwicach uchylił zaskarżone decyzje SKO i poprzedzające je decyzje Prezydenta Miasta Katowice. W uzasadnieniu obu wyroków Sąd wskazał, iż zarówno Prezydent Miasta Katowice jak i SKO dopuściły się m.in. naruszenia prawa materialnego poprzez błędną interpretację art. 4 ustawy o dodatkach mieszkaniowych  Dz.U. nr 71 poz. 734 z dnia 21 czerwca 2001 r. WSA podkreślił, że pod pojęciem osób wywodzących swoje prawa do zamieszkania z wnioskodawcą należy rozumieć wszystkie osoby, z jakimi on stale zamieszkuje i gospodaruje, a nie tylko pozostające z nim stosunku pokrewieństwa czy powinowactwa, zaś sama zgoda wnioskodawcy za zamieszkiwanie innej osoby może być już rozumiana jako wywodzenie przez tę osobę  prawa do zamieszkiwania w lokalu.
 
Wyrok w sprawie sygn. akt IV SA/Gl 671/07 z dnia 31 stycznia 2008 r. został dołączony do orzecznictwa art. 4 ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. Dz.U. nr 71 poz. 734 z późń. zm. w Systemie Informacji Prawnej LEX  wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., oraz w Systemie Informacji Prawnej Legalis Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o
 
Wyrok w sprawie sygn. akt IV SA/Gl 1118/07 z dnia 18 kwietnia 2008 r. jest publikowany w orzecznictwie art. 4 ustawy o dodatkach mieszkaniowych Systemu Informacji Prawnej LEX wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

 • oblaci
 • IPS
 • seminarium
 • Gość Niedzielny
 • szip
 • zthiu
 • adwokat ewa
 • weglosmyk
 • Non Profit
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Google
 • izba lekarska
 • ralus
 • NIW
 • prowincja
 • fio
 • Do Rzeczy
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • renovabis
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC