Menu podstrony Co robimy

Karta parkingowa (2014-2016)

Sąd Rejonowy w Rybniku wydał wyrok w sprawie z odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, w którym przyznał osobie niesłyszącej uprawnienie do karty parkingowej. Korzystne orzeczenie zostało wydane, choć w żadnej z opinii biegłych sądowych nie stwierdzono wymaganych do tego znacznie ograniczonych możliwości samodzielnego poruszania się. Sąd ustalając stan faktyczny podzielił sporządzone przez zespół SPES zastrzeżenia do czterech opinii sądowo – lekarskich. Na tej podstawie stwierdził, że biegli ortopedzi i neurolodzy błędnie uznali, że odwołujący nie spełnia przesłanek do przyznania karty parkingowej.  

O udzielenie pomocy poprosił nas starszy mężczyzna, niesłyszący dzieciństwa, legitymujący się z tego powodu orzeczeniem zaliczającym go do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wydanym na stałe. Od 2002 roku korzystał z karty parkingowej. W 2014 roku na skutek zmiany przepisów Prawo o ruchu drogowym, złożył wniosek o zmianę orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, by nie utracić karty parkingowej. Zarówno Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku, jak też Wojewódzki Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Śląskim (dalej WZON), odmówiły zmiany, wskazując, iż odwołujący posiada ważne orzeczenie o zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności i nie nastąpiło istotne pogorszenie stanu zdrowia. 

W odwołaniu od orzeczenia Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku, a następnie w odwołaniu od orzeczenia WZON oraz w toczącym się postępowaniu sądowym wykazaliśmy, że zaistniały okoliczności uzasadniające wydanie ponownego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Nowe orzeczenie powinno uwzględniać zmianę stanu zdrowia i wynikających z tego wskazań, w szczególności wskazania do karty parkingowej. Nasz klient z racji wieku i doznanych urazów w wypadkach komunikacyjnych miał znacznie ograniczone możliwości poruszania się. Rozpoznano u niego między innymi pourazowy, przewlekły zespół bólowy kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowego na tle zmian zwyrodnieniowych oraz  początkowe zmiany zwyrodnieniowe obu stanów biodrowych.  

Powołani w sprawie biegli sądowi z zakresu ortopedii i neurologii w czterech wydanych opiniach sądowo – lekarskich nie stwierdzili, by mężczyzna miał znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Do każdej z tych opinii sporządziliśmy zastrzeżenia. Nasze zarzuty dotyczyły również nieprawidłowej oceny stanu zdrowia wynikającej z niemożności porozumienia się biegłych z niesłyszącym. Wskazaliśmy, że dla osoby cierpiącej na obustronną głuchotę zmuszonej do kontaktu poprzez odczytywanie mowy z ruchu warg i zapisywanie odpowiedzi na kartce, co wymaga koncentracji i uwagi - taka wymiana informacji w trakcie wizyty u lekarza jest skomplikowana. Najskuteczniejszym sposobem komunikowania się w tej sytuacji jest jedynie pomoc tłumacza języka migowego, na którą w trakcie badań przez biegłych odwołujący nie mógł liczyć. 

Sąd Rejonowy w Rybniku w wyroku z dnia 28.10.2016 r, sygn. akt: VU 24/15 zmienił zaskarżone orzeczenie, w ten sposób, że dodatkowo ustalił symbol przyczyny niepełnosprawności 05 – R (upośledzenie narządu ruchu) oraz wskazał na uprawnienie do karty parkingowej przez spełnienie w pkt 9 orzeczenia przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art.8 ust 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym.

W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że z uwagi na ogólny stan zdrowia tj. łącznie z przyczyn neurologicznych, ortopedycznych i laryngologicznych odwołujący jest osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym, wymaga częściowej lub okresowej pomocy innych osób z uwagi na utrudnioną komunikację. W ocenie Sądu istniejące u odwołującego schorzenia powodują znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Po uprawomocnieniu wyroku nasz klient złożył wniosek o kartę parkingową. Legitymuje się kartą parkingową wydaną na okres 5 lat.   

Przebieg sprawy 

VIII 2014 Orzeczenie Powiatowego Zespołu Orzekania o niepełnosprawności w Rybniku
IX 2014 Odwołanie od orzeczenia Powiatowego Zespołu Orzekania o niepełnosprawności w Rybniku
XI 2014 Orzeczenie Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Śląskim
XI 2014 Odwołanie od Orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Śląskim
VI 2015 Opinia sądowo - lekarska biegłego z zakresu neurologii
VI 2015 Zastrzeżenia do opinii biegłego z zakresu neurologii 
VIII 2015 Opinia sądowo - lekarska biegłego z zakresu chirurgii urazowo – ortopedycznej 
VIII 2015 Zastrzeżenia do opinii biegłego z zakresu chirurgii urazowo – ortopedycznej 
XI 2015 Opinia biegłego z zakresu laryngologii
VI 2016 Opinia sądowo - lekarska biegłych z zakresu ortopedii – traumatologii oraz neurologii 
VI 2016 Zastrzeżenia do opinii  biegłych z zakresu ortopedii – traumatologii oraz neurologii 
IX 2016 Opinia uzupełniająca biegłych z zakresu ortopedii – traumatologii oraz neurologii
IX 2016  Zastrzeżenia do opinii uzupełniającej biegłych z zakresu ortopedii – traumatologii oraz neurologii
X 2016 Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku z dnia 28.10.2016 r, sygn. akt: VU 24/15
 • szip
 • zthiu
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • Non Profit
 • Google
 • adwokat ewa
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • izba lekarska
 • prowincja
 • ralus
 • renovabis
 • NIW
 • IPS
 • weglosmyk
 • seminarium
 • oblaci
 • Do Rzeczy
 • Gość Niedzielny
 • fio
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC