Propozycja zmiany rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (2010 - )

Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej zakłada utworzenie funduszu aktywizacji zawodowej i społecznej uczestników warsztatów, który byłby tworzony ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach programu terapii.

Stowarzyszenie SPES od roku 1999 prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) przeznaczone dla osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym głębszego stopnia.

W roku 2010 przygotowaliśmy projekt zmian do obowiązującego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. 

Naszym postulatem jest utworzenie funduszu aktywizacji zawodowej i społecznej uczestników warsztatów, który byłby tworzony ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach programu terapii.

Obecne przepisy nakładają obowiązek przeznaczania środków ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez uczestników warsztatów wyłącznie na cele integracji społecznej. W praktyce cel "integracja społeczna" jest interpretowany przez organy sprawujące nadzór jako umożliwienie uczestnictwa w życiu kulturalnym. Dotacje ustawowe dla warsztatów, pozostające od wielu lat na tym samym poziomie, nie zabezpieczają już budżetów placówek. Wobec systematycznie wzrastających kosztów utrzymania warsztatów, konieczne jest ciągłe poszukiwanie dodatkowych środków na utrzymanie placówek. Proponowana przez nas zmiana ma być również próbą wsparcia produkcyjno - terapeutycznego modelu funkcjonowania warsztatów, które są często krytykowane za realizowanie wyłącznie funkcji opiekuńczych.

Naszą inicjatywę poparło 47 placówek prowadzonych przez organizacje pozarządowe i samorządy z terenu całej Polski. 

W 2017 roku opracowaliśmy propozycję zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  w odniesieniu do Warsztatów Terapii Zajęciowej przygotowaną w odpowiedzi na projekty nowelizacji ustawy opublikowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Propozycja uściśla cel działania warsztatów terapii zajęciowej przez przyjęcie założenia, że dla pewnej (raczej znaczącej) części uczestników WTZ jest docelowym miejscem adaptacji zawodowej rozumianej jako miejsce wykonywania pracy społecznie i gospodarczo użytecznej - pracy na miarę ich możliwości. Miernikiem efektywności warsztatów byłaby nie ilość uczestników opuszczających warsztat celem podjęcia zatrudnienia na otwartym bądź chronionym rynku pracy lecz taka organizacja procesu terapii, która umożliwiłaby uczestnikom wykonywanie minimum pracy społecznie i gospodarczo użytecznej na terenie WTZ.

Nasze działania

2010 Opracowanie propozycji zmiany rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej umożliwiającej tworzenie funduszu aktywizacji zawodowej i społecznej uczestników warsztatu
2012    

Wystąpienie do organizacji prowadzących warsztaty terapii zajęciowej o poparcie propozycji zmiany rozporządzenia – zbiórka podpisów

XI 2012

Uzyskanie rekomendacji Najwyższej Izby Kontroli  

III 2013

Spotkanie z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Ministrem Jarosławem Dudą

III i X 2013

Spotkania z Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych Posłem Markiem Plurą

XI 2013

Korespondencja do Pełnomocnika  Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Ministrem Jarosławem Dudą

I 2015

Spotkanie z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Ministrem Jarosławem Dudą z udziałem Prezesa PFRON Teresy Hernik wraz z współpracownikami

II - V 2015

Korespondencja w sprawie uzgodnienia wspólnego stanowiska Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i SPES

IV 2016

Spotkanie z Dyrektorem Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Mirosławem Przewoźnikiem
spotkanie z Posłem Rafałem Wójcikowskim 

IX 2016

Udział w konsultacjach społecznych PRRON ustawy o rehabilitacji i zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i aktów wykonawczych 

V 2017

Korespondencja do Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Mirosława Przewoźnika

VII 2017

Udział w Konferencji Regionalnej w Częstochowie w ramach konsultacji społecznych programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - Warsztat Terapii Zajęciowej – diagnoza i kierunki zmian

VIII 2017

Udział w konsultacjach społecznych programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”   

X - XII 2017 Opracowanie propozycji zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
IV 2018

Spotkanie z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Ministrem Krzysztofem Michałkiewiczem

V 2018  Korespondencja do Prezydenta RP Andrzeja Dudy
VI 2018 Spotkanie z Poseł Anną Marią Siarkowską
VII 2018 Spotkanie z Poseł Agnieszką Ścigaj
IX 2018  Spotkanie z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Ministrem Krzysztofem Michałkiewiczem w Warsztacie Terapii Zajęciowej SPES

Dokumenty w sprawie

Propozycja zmiany rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej umożliwiająca tworzenie funduszu aktywizacji zawodowej i społecznej uczestników Warsztatu

Lista poparcia dla inicjatywy ustawodawczej

Informacja Najwyższej Izby Kontroli z listopada 2012 r.

15-11-2013 Pismo do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

27-06-2014 Pismo Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

27-04-2016 Pismo do Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

29-08-2016 Pismo Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych 

25-05-2017 Pismo do Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

09-08-2017 Pismo Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

23-10-2017 Propozycja zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

23-05-2018 Pismo do Prezydenta RP Andrzeja Dudy

20-06-2018 Pismo Kancelarii Prezydenta RP

 • adwokat ewa
 • Google
 • NIW
 • renovabis
 • zthiu
 • oblaci
 • Do Rzeczy
 • prowincja
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Non Profit
 • seminarium
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • weglosmyk
 • Gość Niedzielny
 • fio
 • izba lekarska
 • ralus
 • szip
 • IPS
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC