Szkoda osobowa - świadczenia dla poszkodowanego

Osobie poszkodowanej, która na skutek wypadku czy innego zdarzenia doznała uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia przysługują świadczenia wynikające z obowiązku naprawienia szkody. 

Naprawienie szkody obejmuje:

 • zwrot kosztów, które powstały w związku z wypadkiem,
 • rentę na zwiększone potrzeby,
 • zwrot utraconych zarobków,
 • rentę uzupełniającą,
 • jednorazowe odszkodowanie (tzw. kapitalizację renty),
 • zadośćuczynienie.

Zwrot kosztów, które powstały w związku z wypadkiem

Kosztami, które powstały w związku z wypadkiem, będą na przykład: koszty leków, materiałów opatrunkowych i środków pomocniczych, leczenia, rehabilitacji, specjalnego wyżywienia, koszty opieki (nawet sprawowanej przez osobę bliską), transportu osoby poszkodowanej i członków rodziny sprawujących opiekę w związku z prowadzonym leczeniem i opieką, adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności czy innych ograniczeń poszkodowanego, zakup specjalistycznego sprzętu ograniczającego skutki niepełnosprawności - w tym zakup specjalnie dostosowanego samochodu osobowego.

Renta na zwiększone potrzeby

Renta na zwiększone potrzeby jest świadczeniem co do zakresu obejmującym wszelkie dodatkowe koszty pozostające w związku z wypadkiem. Świadczenie to przybiera zwykle charakter okresowy i wypłacany z góry. Innymi słowy, poszkodowany uzyskuje rodzaj ryczałtu na pokrywanie wydatków rozumianych właśnie jako wynik "zwiększonych potrzeb". Muszą to być wydatki pozostające w związku z wypadkiem, które poszkodowany jest w stanie wykazać i uzasadnić. Nie zawsze wydatki te muszą być wykazywane w postaci faktur czy rachunków. Na przykład koszt opieki ze strony członka rodziny, można oszacować dokonując porównania z kosztem zatrudnienia wykwalifikowanej opiekunki.

Zwrot utraconych zarobków

Na etapie leczenia i rehabilitacji, jeszcze przed uzyskaniem od ubezpieczyciela renty uzupełniającej, można zwykle wykazać fakt utracenia dochodów uzyskiwanych w ramach zatrudnienia (np. utracone premie i nagrody) czy w ramach wykonywanej działalności.

Renta uzupełniająca

Należy to świadczenie rozumieć dosłownie, jako świadczenie uzupełniające, czy też wyrównujące, wszelkie różnice pomiędzy poziomem dochodu sprzed i po wypadku.

Jednorazowe odszkodowanie (tak zwana kapitalizacja renty)

Co do zasady zastępuje rentę uzupełniającą, to jest poszkodowany otrzymuje z góry środki, które otrzymywałby co miesiąc w postaci renty uzupełniającej. Szczególnym uzasadnieniem uzyskania jednorazowego odszkodowania jest wykazanie przez poszkodowanego, iż jednorazowe świadczenie umożliwi mu podjęcie zatrudnienia lub uruchomienie działalności gospodarczej.

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie jest świadczeniem niezależnym od wszystkich wykazywanych powyżej, stanowiącym pieniężną rekompensatę za doznaną krzywdę, cierpienia fizyczne i psychiczne poszkodowanego.Wpłacam DAR dla-dzieci.org.pl Jeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 (nowa wersja, strona w przygotowaniu).

logo NIW

Copyright © SPES 1999 - 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • weglosmyk
 • zthiu
 • seminarium
 • Do Rzeczy
 • Non Profit
 • adwokat ewa
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Google
 • szip
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • Gość Niedzielny
 • NIW
 • izba lekarska
 • oblaci
 • ralus
 • renovabis
 • fio
 • prowincja
 • IPS
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC