Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Wskazania do rehabilitacji, opieki i inne

W orzeczeniu o niepełnosprawności  i w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności znajdują się wskazania, które uwzględniają  indywidualną sytuację danej osoby i są podstawą do ubiegania się o świadczenia i inne formy pomocy przysługujące osobom niepełnosprawnym.   

Wskazania dotyczą:

  1. odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby
  2. szkolenia, w tym specjalistycznego
  3. zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej
  4. uczestnictwa w terapii zajęciowej
  5. konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby
  6. korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki
  7. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji (zobacz - Świadczenie pielęgnacyjne)
  8. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (zobacz - Świadczenie pielęgnacyjne)
  9. spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w ustawie prawo o ruchu drogowym (i niestosowania się do niektórych znaków drogowych - zobacz: Transport - karta parkingowa)
  10. prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (wskazanie służy określeniu normatywnego metrażu w trakcie ubiegania się o dodatek mieszkaniowy - posiadanie tego wskazania de facto zwiększa szanse na uzyskanie dodatku mieszkaniowego - zobacz: Ochrona lokatora i dodatek mieszkaniowy)

W przypadku gdy osoba niepełnosprawna posiada prawo jazdy lub pozwolenie do kierowania tramwajem, zespół orzekający o niepełnosprawności zawiadamia o wydaniu orzeczenia organ właściwy w sprawach wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.Wpłacam DARdla-dzieci.org.plJeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!
logo pfron

Projekt Twoje Prawa jest współfinansowany ze środków PFRON

Copyright © SPES 1999 - 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.