Odrzucenie spadku w imieniu dziecka oraz osoby ubezwłasnowolnionej

Odrzucenie spadku jest czynnością przekraczającą zakres tzw. zwykłego zarządu majątkiem małoletniego dziecka jak i osoby ubezwłasnowolnionej. W związku z tym, aby rodzic bądź opiekun mógł złożyć przed sądem lub przed notariuszem w imieniu małoletniego dziecka bądź podopiecznego oświadczenie o odrzuceniu spadku, musi w pierwszej kolejności uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na dokonanie tej czynności.

Gdy z wnioskiem tym występuje rodzic w imieniu małoletniego dziecka - właściwym miejscowo sądem opiekuńczym jest sąd rejonowy – wydział rodzinny, w rejonie którego znajduje się miejsce zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską – czyli miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska, lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Gdy z wnioskiem występuje opiekun (osoby małoletniej, ubezwłasnowolnionej) - właściwym miejscowo sądem opiekuńczym jest sąd rejonowy – wydział rodzinny, w rejonie którego znajduje się miejsce zamieszkania opiekuna.

Sąd opiekuńczy udzieli zgody o odrzuceniu spadku, jeżeli na podstawie przedstawionych przez rodzica/opiekuna informacji i dokumentów dojdzie do wniosku, że odrzucenie spadku jest w interesie małoletniego dziecka/podopiecznego. W praktyce oznacza to, iż musimy wykazać że długi spadkowe przekraczają wartość stanu czynnego spadku - aktywów spadkowych, czyli pozostałych po spadkodawcy dóbr majątkowych.

Przykładowe dokumenty, które będą dowodem istnienia długów spadkowych:

 • pisma komornicze świadczące o prowadzeniu przeciwko spadkodawcy egzekucji przez komornika;
 • wyroki sądowe, nakazy zapłaty wydane przeciwko spadkodawcy;
 • umowy kredytowe, umowy pożyczki zawarte przez spadkodawcę;
 • pisma kierowane przez wierzycieli do spadkodawcy - wezwania do zapłaty, monity, zastawienia zaległości płatniczych, niezapłaconych faktur itp.

Jeśli nie posiadamy powyższych dokumentów, a mamy np. informację, który komornik prowadził egzekucję, w którym banku zaciągnięty był kredyt, że był dług w opłatach czynszowych itp. – we wniosku do sądu  o udzielenie zgody na odrzucenie spadku można zawrzeć wniosek, by sąd zwrócił się do danej instytucji/podmiotu o udzielenie informacji o wysokości zadłużenia spadkodawcy. 

Wniosek do sądu opiekuńczego o udzielenie zgody na odrzucenie spadku należy bezwzględnie złożyć przed upływem 6 miesięcy od dowiedzenia się o tytule powołania dziecka/podopiecznego do spadku i najlepiej uczynić to niezwłocznie, nie czekać na ostatnią chwilę.  Złożenie wniosku w sądzie opiekuńczym powoduje zawieszenie biegu terminu do złożenia o odrzuceniu spadku i termin ten biegnie dalej od momentu uprawomocnienia się postanowienia sądu rodzinnego.

Przykładowo: ojciec dziecka zmarł w dniu 1.09.2017 r., matka dziecka od razu dowiedziała się o jego śmierci, zatem termin 6 miesięcy na ewentualne odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka upłynąłby w dniu 1 marca 2018 r. Jeśli matka dziecka złoży w sądzie opiekuńczym wniosek o udzielenie zgody na odrzucenie spadku np. w dniu 1.10.2017 r.  – bieg terminu ulega zawieszeniu (upłynął 1 miesiąc terminu); jeśli sąd opiekuńczy wyda postanowienie, w którym udzieli zgody na odrzucenie spadku w 10 marca 2018 r. i postanowienie to uprawomocni się po 21 dniach, czyli będzie prawomocne w dniu 1 kwietnia  2018 r. – to od dnia 1 kwietnia 2018 r. dalej biegnie termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku (kolejne 5 miesięcy), który upłynie w dniu 1 września 2018 r.

Należy pamiętać, że uzyskanie postanowienia sądu opiekuńczego o udzieleniu zgody na odrzucenie spadku, to jedynie I etap działania - II etapem jest złożenie przed notariuszem lub przed sądem oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego dziecka/podopiecznego.  W tym celu, po uprawomocnieniu się postanowienia sądu opiekuńczego (po 21 dniach od jego ogłoszenia, jeżeli żadna ze stron nie wniosła w tym terminie apelacji lub nie złożyła wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia), należy niezwłocznie wystąpić do sądu opiekuńczego z wnioskiem o doręczenie odpisu postanowienia ze stwierdzeniem jego prawomocności, a następnie mając przedmiotowe postanowienie, udać się do notariusza lub wystąpić do sądu – wydział cywilny, celem złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Jeśli sąd opiekuńczy nie udzieli zgody na odrzucenie spadku – nie należy wpadać w panikę; osoba małoletnia jak i osoba ubezwłasnowolniona będzie dziedziczyć z dobrodziejstwem inwentarza, czyli będzie odpowiadać za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Należy wówczas zadbać o sporządzenie wykazu inwentarza lub spisu inwentarza spadku, by w przypadku dochodzenia roszczeń przez wierzycieli powoływać się na przedmiotowy dokument.Wpłacam DAR dla-dzieci.org.pl Jeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 (nowa wersja, strona w przygotowaniu).

logo NIW

Copyright © SPES 1999 - 2021. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • ralus
 • seminarium
 • Google
 • Non Profit
 • renovabis
 • izba lekarska
 • fio
 • zthiu
 • oblaci
 • IPS
 • Gość Niedzielny
 • szip
 • niw
 • weglosmyk
 • pooooo
 • adwokat ewa
 • Do Rzeczy
 • prowincja
 • asystentpit
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC