Wyprawka szkolna

Rodziny z dziećmi w wieku szkolnym zostaną objęte rządowym o programem „Dobry start”. Otrzymają świadczenie w wysokości 300 zł wypłacane co roku, niezależnie od kryterium dochodowego, w związku z rozpoczęciem każdego roku szkolnego do ukończenia przez uczące się dziecko 20 roku życia, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia.  

Aby otrzymać pieniądze na wyprawkę dla dziecka, konieczne jest złożenie wniosku. Może to zrobić rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka  lub dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500  Plus”. Są to urzędy miasta/gminy, ośrodki pomocy społecznej lub inne jednostki organizacyjne właściwe dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko. W przypadku dziecka umieszczonego  w pieczy zastępczej wnioski będą przyjmowane  w powiatowych centrach pomocy rodzinie.

Wniosek będzie można składać online (bankowość elektroniczna, portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polistyki Społecznej em@atia). już od 1 lipca danego roku. a tradycyjnie, w wersji papierowej od 1 sierpnia danego roku. Termin składania wniosków upływa 30 listopada danego roku.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę szkolną otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Przyznanie świadczenia nie będzie wymagać podjęcia decyzji administracyjnej, w takim trybie wydawane będą natomiast rozstrzygnięcia o odmowie przyznania świadczenia i w sprawach świadczeń nienależnie pobranych. 

Świadczenie nie będzie przysługiwało w sytuacji kiedy osoba ucząca się została umieszczona w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Świadczenie nie będzie przysługiwało na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Świadczenie "Dobry start" jest zwolnione od podatku, nie podlega egzekucji komorniczej, ani nie jest  wliczane się do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.Wpłacam DARdla-dzieci.org.plJeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!
logo pfron

Projekt Twoje Prawa jest współfinansowany ze środków PFRON

Copyright © SPES 1999 - 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • weglosmyk
 • praca
 • Non Profit
 • zthiu
 • IPS
 • dudkiewicz
 • seminarium
 • adwokat ewa
 • Do Rzeczy
 • miasto
 • oblaci
 • denon
 • Google
 • Niedziela
 • izba lekarska
 • pity2016
 • pfron
 • Przewodnik Katolicki
 • szip
 • prowincja
 • renovabis
 • asystentpit
 • Gość Niedzielny
 • ralus
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC