Wyprawka szkolna

Rodziny z dziećmi w wieku szkolnym są objęte programem „Dobry start”. Dzięki temu otrzymają 300 zł wypłacane w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Prawo do świadczenia „Dobry start” przysługuje do ukończenia przez dziecko 20 roku życia, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością do ukończenia przez nie 24 roku życia.  

Aby otrzymać pieniądze na wyprawkę szkolną dla dziecka, konieczne jest złożenie wniosku. Wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka oraz osoba ucząca się.

Osoba ucząca się to pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma prawo do alimentów z ich strony ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową.

W sytuacji gdy dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców — pieniądze otrzymuje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem. Gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców to każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę świadczenia.

Wnioski są przyjmowane przez te same instytucje, które realizują świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500  Plus”. Są to urzędy miasta albo urzędy gminy w miejscu zamieszkania, ośrodki pomocy społecznej lub inne jednostki wyznaczone  dla  rodziców ubiegających się o wyprawkę szkolną. W przypadku dziecka umieszczonego  w pieczy zastępczej wnioski są przyjmowane w powiatowych centrach pomocy rodzinie.

Wniosek można składać online (bankowość elektroniczna, ZUS, portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej em@atia) od 1 lipca danego roku. a tradycyjnie, w wersji papierowej od 1 sierpnia danego roku. Termin składania wniosków upływa 30 listopada danego roku.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę szkolną otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Przyznanie świadczenia nie wymaga podjęcia decyzji administracyjnej, w takim trybie wydawane będą natomiast rozstrzygnięcia o odmowie przyznania świadczenia i w sprawach świadczeń nienależnie pobranych. 

Świadczenie nie przysługuje w sytuacji kiedy osoba ucząca się została umieszczona w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Świadczenie "Dobry start" jest zwolnione od podatku, nie podlega egzekucji komorniczej, ani nie jest  wliczane się do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • IPS
 • Google
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • izba lekarska
 • fio
 • Non Profit
 • Do Rzeczy
 • zthiu
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • NIW
 • szip
 • adwokat ewa
 • Gość Niedzielny
 • ralus
 • weglosmyk
 • oblaci
 • seminarium
 • prowincja
 • renovabis
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC