Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Wyprawka szkolna

Wyprawka szkolna to pomoc finansowa na zakup podręczników, skierowana w roku szkolnym 2017/2018 do uczniów niepełnosprawnych. 

Mogą o nią wnioskować uczniowie:

 • słabowidzący,
 • niesłyszący,
 • słabosłyszący,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej.

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający do: 

 • klas II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia
 • klas I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
 • klas IV-VI ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia
 • klas IV-VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych
 • klas VII-IX ogólnokształcących szkół baletowych lub liceum plastycznego

Dodatkowo dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas II-III szkoły podstawowej, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Uprawnienie to nie dotyczy, uczniów, którzy korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Wysokość pomocy 

Wartość pomocy w  formie dofinansowania do zakupu podręczników nie może przekroczyć kwoty:

 • 225 zł dla ucznia:
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym

- uczęszczającego do klasy klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

 • 390 zł dla ucznia:
  • słabowidzącego,
  • niesłyszącego,
  • słabosłyszącego,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  •  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej.

- uczęszczającego do uczęszczającego do klasy klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia

 •  445 zł dla ucznia:
  • słabowidzącego,
  • niesłyszącego,
  • słabosłyszącego,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej albo liceum plastycznego;

 • 175 zł dla ucznia
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającego do klas II-III szkoły podstawowej w przypadku, gdy nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Tryb składania wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania do zakupu podręczników

 1. Pomoc na zakup podręczników jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
 2.  Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018 r.
 3. Wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla siedziby szkoły a w przypadku wniosków o przyznanie pomocy uczniowi: ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego i ogólnokształcącej szkoły baletowej, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, szkoły ponadgimnazjalnej rolniczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa – składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub ministra właściwego do spraw rolnictwa.
 4. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Wpłacam DARdla-dzieci.org.plJeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!

Copyright © SPES 1999 - 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.