Przedłużenie ważności orzeczeń ON

Od 6 sierpnia 2023 roku będą obowiązywały nowe zasady przedłużania ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz decyzji przyznających świadczenia uzależnione od niepełnosprawności.  Ma to związek ze zbliżającym się odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego wirusem SARS-CoV-2.

Koniec niepewności

Skończyła się niepewność co do zasad przedłużania ważności orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, w związku ze zbliżającym się odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego. Kwestię tą uregulowała ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2023.852 z dnia 5 maja 2023 r.). Nowe zasady są korzystniejsze, niż dotychczas obowiązujące przepisy.

 

WPŁACAM DARdla-dzieci.org.plDrogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

osoba z zespołem downa

Przypomnijmy: po wprowadzeniu stanu epidemii, zgodnie z ustawą covidową, orzeczenia zachowywały ważność, jeśli termin ich ważności upływał po 8 marca 2020 roku. Początkowo przepisy zakładały, że orzeczenia stracą ważność po 60 dniach od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii (o ile wcześniej nie zostało wydane nowe orzeczenie). Istniało ryzyko, że zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności nie podołają w tak krótkim terminie rozpoznać tysięcy wniosków. Mogłoby to spowodować chaos i niekorzystne skutki dla osób dotkniętych niepełnosprawnością i ich opiekunów.

Nowe zasady przedłużania ważności orzeczeń

Przepisy, które wejdą w życie z dniem 6 sierpnia 2023 r. - stanowią, iż orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którego okres ważności:

 • upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. - zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,
 • upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. - zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,
 • upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie przepisu (to jest do dnia 5 sierpnia 2023 r.) -  zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

- jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Przedłużanie ważności kart parkingowych

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, w powyższych okresach zachowują ważność karty parkingowe — nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Przedłużanie okresu, na jaki zostały przyznane świadczenia związane z niepełnosprawnością

Okres, na jaki zostały przyznane świadczenia uzależnione od niepełnosprawności (świadczenia  z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów albo świadczenia lub dodatki na pokrycie kosztów utrzymania dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinnej pieczy zastępczej) również ulega wydłużeniu, we wskazanych powyżej terminach przedłużenia ważności orzeczenia. Zmiana decyzji odnośnie okresu, na jaki przyznano świadczenie, następuje z urzędu. Nie jest konieczne składanie wniosku.

Nie czekaj na ostatnią chwilę

Sprawdź, do kiedy twoje orzeczenie lub orzeczenie osoby, którą się opiekujesz, zachowuje ważność. Radzimy, aby nie czekać na ostatnią chwilę ze złożeniem wniosku o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności na dalszy okres. Czas pokaże, czy system udźwignie to przedsięwzięcie od strony organizacyjnej — zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności niewątpliwie będą miały pełne ręce roboty i lepiej uniknąć sytuacji, w której orzeczenie straci ważność – a nowe orzeczenie nie zostanie jeszcze wydane.

WPŁACAM DARdla-dzieci.org.plDrogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

 

Rzecznictwo praw SPES jest finansowane przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

 • adwokat ewa
 • ralus
 • seminarium
 • izba lekarska
 • NIW
 • szip
 • oblaci
 • weglosmyk
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Non Profit
 • IPS
 • Gość Niedzielny
 • Google
 • Do Rzeczy
 • zthiu
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • fio
 • prowincja
 • renovabis
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC