Odliczenia na cele rehabilitacyjne

Odliczenie od uzyskanego dochodu kwoty wydatkowanej na cele rehabilitacyjne oraz cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych to tak zwana ulga rehabilitacyjna.

Przed dokonaniem tego odliczenia warto upewnić się, czy dany wydatek spełnia powyższe cele, gdyż może zostać zakwestionowany przez organy podatkowe, które prawo do ulgi interpretują ściśle.  

W przypadku wątpliwości zalecamy kontakt  z Krajową Informacją Skarbową.

Kto może dokonać odliczenia na cele rehabilitacyjne?

Prawo do odliczenia przysługuje osobie niepełnosprawnej legitymującej się stosownym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy lub grupie inwalidzkiej. W przepisach podatkowych używa się „starej” terminologii orzeczniczej, dlatego warto wiedzieć, że:

 • I grupa inwalidztwa jest równoważna z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • II grupa inwalidztwa to obecnie orzeczona całkowita niezdolność do pracy lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Prawo do odliczenia przysługuje także podatnikowi, który ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, jeśli jest nim: współmałżonek, dziecko własne i przysposobione, dziecko obce przyjęte na wychowanie, pasierb, rodzice, teściowie, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe.

Podatnik mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną może odliczyć wydatki ponoszone na rehabilitację tej osoby tylko pod warunkiem, że dochody osoby niepełnosprawnej będącej na utrzymaniu podatnika nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 10.080,00 zł. 

Wydatki na cele rehabilitacyjne i limity odliczeń ważne w roku podatkowym 2017

 • adaptacja i wyposażenie mieszkania oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych,
 • zakup i naprawa indywidualnego sprzętu i urządzeń technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
 • zakup wydawnictw oraz materiałów (pomocy) szkoleniowych, 
 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 • odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych oraz za zabiegi rehabilitacyjne,
 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nie przekraczającej (podobnie jak w latach ubiegłych) kwoty 2.280,00 zł
 •  utrzymanie psa asystującego  - odliczenie w wysokości nie przekraczającej kwoty 2.280,00 zł przysługuje wszystkim osobom niepełnosprawnym posiadającym psa asystującego 
 • opieka pielęgniarska w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;
 • opłacenie tłumacza języka migowego,
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia;
 • leki - w wysokości stanowiącej nadwyżkę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, pod warunkiem posiadania pisemnego zaświadczenia lekarza specjalisty, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo).
 •  odpłatny, konieczny przewóz osoby niepełnosprawnej na niezbędne zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne
  • osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,
  • osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu.
 • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280,00 zł; 

 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
  • na turnusie rehabilitacyjnym,
  • w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładzie opiekuńczo – leczniczym i pielęgnacyjno – opiekuńczym
  • na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.

Dokumentowanie wydatków 

Aby udokumentować wydatki na cele rehabilitacyjne, należy przedstawić dokumenty stwierdzające ich poniesienie, najczęściej będą to faktury i bankowe dowody zapłaty. Dokument potwierdzający wydatek musi zawierać dane kupującego i sprzedającego towar lub usługę oraz kwotę zapłaty i być wystawiony na osobę, która będzie dokonywała odliczenia.

Są jednak pewne wyjątki. Wydatki na przewodników, psa asystującego i  używanie samochodu osobowego na dojazd na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne nie muszą być potwierdzone fakturami. Jednak na żądanie urzędu skarbowego należy przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

 • wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika;
 • okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego;
 •  okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.


Wpłacam DARdla-dzieci.org.plJeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!
logo pfron

Projekt Twoje Prawa jest współfinansowany ze środków PFRON

Copyright © SPES 1999 - 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • pity2016
 • ralus
 • IPS
 • Non Profit
 • asystentpit
 • dudkiewicz
 • pfron
 • Gość Niedzielny
 • oblaci
 • renovabis
 • Do Rzeczy
 • seminarium
 • weglosmyk
 • Niedziela
 • zthiu
 • prowincja
 • izba lekarska
 • Google
 • miasto
 • Przewodnik Katolicki
 • praca
 • adwokat ewa
 • denon
 • szip
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC