Ulga rodzinna

Z ulgi rodzinnej mogą korzystać podatnicy, którzy w roku podatkowym wykonywali władzę rodzicielską, pełnili funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało lub sprawowali opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Ulga rodzinna przysługuje z tytułu posiadania dziecka małoletniego oraz pełnoletniego w przypadku gdy pozostaje ono  na utrzymaniu podatnika w związku z wykonywaniem ciążącego na podatniku obowiązku alimentacyjnego lub w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej, jeśli:

 • otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • nie ukończyło 25. roku życia, kontynuuje naukę w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących polski lub zagraniczny system oświaty lub szkolnictwo wyższe, oraz poza dochodami z renty rodzinnej nie uzyskało w roku podatkowym dochodów podlegających opodatkowaniu w łącznej wysokości przekraczającej 3 089 zł (556,02 zł : 18%)

Prawo do odliczenia ulgi przysługuje  za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego (proporcjonalnie do kwoty należnej za cały  rok podatkowy), w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję opiekuna prawnego albo sprawował opiekę.

Prawo do skorzystania z ulgi jak i jej wysokość powiązane są z wysokością dochodów rodziców jak i liczbą wychowywanych dzieci.

Z ulgi rodzinnej nie mogą skorzystać podatnicy posiadający w roku podatkowym tylko jedno dziecko, którzy:

 • pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, jeżeli łączne dochody małżonków przekroczą kwotę 112.000 zł,
 • nie pozostają w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego i są osobami samotnie wychowującymi dziecko, jeżeli dochody tego podatnika przekroczą kwotę 112.000 zł,
 • nie pozostają w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego,  jeżeli dochody podatnika przekroczą kwotę 56.000 zł

Rodzicem samotnie wychowującym dziecko w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest rodzic będący:

 • panną,  kawalerem
 •  wdową, wdowcem
 • rozwódką, rozwodnikiem
 • osobą, w stosunku do której orzeczono separację
 • osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, -  jeżeli rodzic ten w roku podatkowym samotnie wychowuje dziecko.

Z ulgi rodzinnej mogą skorzystać podatnicy:

 • z jednym dzieckiem, jeśli ich dochody nie przekraczają wskazanych powyżej  limitów, 
 •  z dwójką i większą ilością dzieci, bez względu na dochód i stan cywilny.

W rozliczeniu za rok 2015 wysokości ulg wynoszą:

 • 92,67 zł na pierwsze dziecko (rocznie 1 112,04 zł, dziennie 3,09 zł), 
 • 92,67 zł na drugie dziecko (rocznie 1 112,04 zł, dziennie 3,09 zł),
 • 166,67 zł na trzecie dziecko (rocznie 2 000,04 zł, dziennie 5,56 zł),
 • 225,00 zł na czwarte i oddzielnie taką samą kwotę na każde kolejne dziecko (rocznie 2 700 zł, dziennie 7,5 zł).

Trzeba pamiętać, że na każde dziecko w danym miesiącu przysługują różne wartości kwoty ulgi (takie same są tylko dla 1 i 2 dziecka). Nie jest tak, że przy 4 dzieci przysługuje równa „podwyższona” kwota ulgi na każde dziecko. W takim przypadku kwota podwyższona przysługuje na 4 dziecko, niższa na 3 dziecko, a jeszcze niższa na 1 i 2 dziecko. W rozliczeniu kwoty te należy końcowo sumować.

Z ulgi możemy skorzystać wówczas, gdy opłacamy podatek na zasadach ogólnych, czyli rozliczając się według skali podatkowej. Nie możemy jej uwzględnić rozliczając dochody opodatkowane w sposób uproszczony - stawką liniową, ryczałtem ewidencjonowanym bądź kartą podatkową

Rodziny, które z powodu niskich dochodów dotychczas odliczały tylko część ulgi w rozliczeniu za rok 2014, będę mogły wykorzystać pełną jej kwotę. Nowelizacja ustawy z dnia 23 października 2014 r.  wprowadziła przepisy, na podstawie których rodziny mające niewysoki dochód i odprowadzające niskie składki uzyskają od urzędu skarbowego różnicę między odprowadzonym podatkiem a kwotą przysługującej rodzinie (z uwagi na ilość dzieci) ulgi rodzinnej. Kwota niewykorzystanej ulgi, jaką takie rodziny będą mogły otrzymać, nie może jednak przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu. By uzyskać zwrot niewykorzystanej ulgi, podatnik musi złożyć na zasadach ogólnych zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty) za dany rok podatkowy (PIT 36 lub PIT 37)  oraz dołączyć do nich formularz PIT - UZ.  Niestety, dodatkowy zwrotu ulgi jest brany pod uwagę przy obliczaniu dochodu uprawniającego do świadczeń rodzinnych. Może się wobec tego zdarzyć, iż rodziny o niskich dochodach po otrzymaniu dodatkowego zwrotu ulgi stracą prawo do pobierania świadczeń rodzinnych.

Osoby pracujące na umowę o dzieło (czyli nie odprowadzające składek do ZUS) dokonują odliczenia na dotychczasowych zasadach, bez względu na wysokość uzyskiwanego dochodu.

Odliczenie ulgi na dziecko nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

 •  na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;
 •   wstąpiło w związek małżeński.


Wpłacam DARdla-dzieci.org.plJeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!
logo pfron

Projekt Twoje Prawa jest współfinansowany ze środków PFRON

Copyright © SPES 1999 - 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • szip
 • miasto
 • Gość Niedzielny
 • Non Profit
 • pity2016
 • Niedziela
 • ralus
 • izba lekarska
 • praca
 • asystentpit
 • Do Rzeczy
 • prowincja
 • Google
 • renovabis
 • dudkiewicz
 • Przewodnik Katolicki
 • IPS
 • oblaci
 • adwokat ewa
 • weglosmyk
 • zthiu
 • pfron
 • seminarium
 • denon
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC