Bezpłatne leki

Bezpłatne leki otrzymają pacjenci, którym zostały przepisane leki znajdujące się w wykazie leków refundowanych jako objęte pełną refundacją, tzn. pokryte w całości ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wykaz ten wraz z poziomami odpłatności ustala minister właściwy do spraw zdrowia. Wykaz obejmuje poza lekami, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia oraz wyroby medyczne.

Lista produktów refundowanych jest aktualizowana i ogłaszana co dwa miesiące w drodze obwieszczenia w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia. 

Decyzja ministra zdrowia o zakwalifikowaniu do objęcia pełną refundacją dotyczy leków, które mają udowodnioną skuteczność w leczeniu:

 • nowotworu złośliwego,
 • zaburzenia psychotycznego,
 • upośledzenia umysłowego
 • zaburzenia rozwojowego
 • choroby zakaźnej o szczególnym zagrożeniu epidemicznym dla populacji.

Pacjenci otrzymają również nieodpłatnie leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia stosowane w ramach programów lekowych. Informacje o tych programach są dostępne na stronie internetowej ministerstwa zdrowia.

Bezpłatnie leki i wyroby medyczne konieczne do wykonania świadczeń zdrowotnych przysługują pacjentom przyjętym do szpitali i innych zakładów opieki medycznej przy wykonaniu zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych, a także przy udzielaniu pomocy w stanach nagłych.

Bezpłatne leki przysługują ponadto pewnym grupom pacjentów.

Do bezpłatnych leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego objętych refundacją są uprawnieni:

 • osoby, które ukończyły 75 lat
 • inwalidzi wojenni i ich małżonkowie pozostający na wyłącznym ich utrzymaniu
 • osoby represjonowane i ich małżonkowie pozostający na wyłącznym ich utrzymaniu
 • wdowy i wdowcy uprawnieni do renty rodzinnej  po poległych żołnierzach, zmarłych inwalidach wojennych, osobach represjonowanych
 • inwalidzi wojskowi
 • żołnierze zastępczej służby wojskowej
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych
 • zasłużeni honorowi dawcy krwi
 • zasłużeni dawcy przeszczepów
 • pełniący obowiązki obronne
 • chorzy na azbestozę (leki związane z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście)


Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • adwokat ewa
 • IPS
 • izba lekarska
 • Do Rzeczy
 • fio
 • oblaci
 • zthiu
 • prowincja
 • ralus
 • seminarium
 • Google
 • Non Profit
 • weglosmyk
 • szip
 • renovabis
 • NIW
 • Gość Niedzielny
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC