Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Skargi i wnioski

W przypadku niezadowalającej dla świadczeniobiorcy pracy placówki służby zdrowia mającej umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) można złożyć skargę do właściwego oddziału NFZ. Przy każdym oddziale NFZ działa też rzecznik praw pacjenta, który przyjmuje skargi w sprawach dotyczących korzystania z opieki medycznej.

Ponadto, zgodnie z ustawą, przy każdym oddziale NFZ powinna działać Rada Społeczna, która wśród swoich zadań ma dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.

Nad działalnością oddziału NFZ nadzór sprawuje Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia. Do kompetencji Prezesa Funduszu należy rozpatrywanie indywidualnych spraw z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego.

Do indywidualnych spraw z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego zalicza się w szczególności sprawy dotyczące objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym i ustalenia prawa do świadczeń.

Od decyzji Prezesa Funduszu w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminach i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.Wpłacam DARdla-dzieci.org.plJeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!
logo pfron

Projekt Twoje Prawa jest współfinansowany ze środków PFRON

Copyright © SPES 1999 - 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.