Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Inwalidzi wojenni i wojskowi

Wśród różnych uprawnień inwalidów wojennych i wojskowych znajdują się bezpłatne przejazdy komunikacją miejską oraz ulgowe przejazdy koleją  i autobusami PKS. 

Inwalidzi wojenni i wojskowi są uprawnieni do następujących ulg w przejazdach środkami komunikacji miejskiej:

  • Inwalidom wojennym i wojskowym przysługuje prawo do ulgi 100% przy przejazdach tramwajami i autobusami (trolejbusami) komunikacji miejskiej, bez względu na miejsce zamieszkania
  • Przewodnikowi towarzyszącemu inwalidzie wojennemu i wojskowemu I grupy przysługuje prawo do ulgi 100% przy przejazdach tramwajami i autobusami (trolejbusami) komunikacji miejskiej, bez względu na miejsce zamieszkania.

Inwalidzi wojenni i wojskowi są uprawnieni do następujących ulg w przejazdach środkami zbiorowej komunikacji publicznej (PKP, PKS):

  • Inwalidzie wojennemu i wojskowemu przysługuje prawo do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu kolejowego (PKP) w 1 i 2 klasie pociągów oraz autobusowego (PKS) w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pospiesznej- na podstawie biletów jednorazowych.
  • Inwalidzie wojennemu i wojskowemu zaliczonemu do I grupy inwalidów przysługuje prawo do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu kolejowego (PKP) w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pośpiesznych (PKP) oraz w komunikacji autobusowej zwykłej, przyśpieszonej i pospiesznej (PKS) – na podstawie biletów jednorazowych.
  • Przewodnikowi towarzyszącemu w podróży inwalidzie wojennemu i wojskowemu zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej przysługuje prawo do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu kolejowego (PKP) w 1 i 2 klasie pociągów oraz w komunikacji autobusowej zwykłej, przyśpieszonej i pospiesznej (PKS) – na podstawie biletów jednorazowych.

Warunkiem korzystania z wymienionych uprawnień jest posiadanie książki inwalidy wojennego - wojskowego, z odpowiednim wpisem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej, o całkowitej lub częściowej niezdolności pracy albo całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Inwalidom wojennym i wojskowym z co najmniej całkowitą niezdolnością do pracy przysługuje 50% zniżka w opłacaniu składki na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych lub na dobrowolne ubezpieczenie casco pojazdów samochodowych, określone w dziale II w grupie 3 załącznika do ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej, z tym że jeżeli suma ubezpieczenia przekracza równowartość 6.000 euro przeliczone na złote według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia opłacania składki, refundacja przysługuje od części opłaconej składki ustalonej w takiej proporcji, w jakiej kwota stanowiąca równowartość 6.000 euro pozostaje do rzeczywistej sumy ubezpieczenia.Wpłacam DARdla-dzieci.org.plJeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!
logo pfron

Projekt Twoje Prawa jest współfinansowany ze środków PFRON

Copyright © SPES 1999 - 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.