Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Niewidomi i ociemniali

Osoby niewidome i ociemniałe są uprawnione do ulgowych przejazdów  środkami transportu publicznego.

Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji są uprawnione do ulgi 93% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych.

Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji są również uprawnione do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach innych niż osobowe oraz autobusowego w komunikacji innej niż zwykła, na podstawie biletów jednorazowych lub imiennych miesięcznych.
Osoby niewidome lub ociemniałe, z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, posiadają uprawnienie do ulgi 37% - przy przejazdach pociągami osobowymi, pospiesznymi i ekspresowymi (PKP) oraz autobusami (PKS) w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej  - na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych (zgodnie z zasadami ogólnymi).

Warunkiem korzystania z uprawnienia jest posiadanie jednego z poniżej wymienionych dokumentów, który stwierdza inwalidztwo, niezdolność do pracy albo niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku:

  1. wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do II grupy inwalidów,
  2. wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy,
  3. zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do II grupy inwalidów,
  4. wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy,
  5. wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy,
  6. zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do II grupy inwalidów,
  7. legitymacja emeryta - rencisty wojskowego lub policyjnego z wpisem właściwego organu emerytalnego o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
  8. legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu narządu wzroku lub oznaczona symbolem "04-O", wystawiona przez zespół orzekający o niepełnosprawności.


Wpłacam DARdla-dzieci.org.plJeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!
loga finansowanie


Copyright © SPES 1999 - 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.