Kompensata i Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym

Kompensata i pomoc z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym to świadczenia pieniężne wypłacane na określone cele osobom pokrzywdzonym na skutek przestępstwa i ich najbliższym ze środków budżetu państwa w sytuacji, gdy nie jest możliwe dochodzenie "wyrównania" doznanych krzywd i strat materialnych od sprawcy przestępstwa.  

Kompensata

Ofiary niektórych przestępstw lub najbliższe im osoby (z wyłączeniem przestępstw nieumyślnych np. wypadków drogowych), mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne zwane kompensatą. Kompensatę przyznaje się jedynie wówczas i w takiej wysokości, w jakiej osoba uprawniona nie może uzyskać pokrycia utraconych zarobków, innych środków utrzymania lub kosztów leczenia lub pogrzebu od sprawcy lub sprawców przestępstwa, z tytułu ubezpieczenia, ze środków pomocy społecznej albo z innego źródła lub tytułu, niezależnie od tego, czy sprawca lub sprawcy przestępstwa zostali wykryci, oskarżeni lub skazani.

Ofiarą w rozumieniu ustawy o kompensacie są osoby, które wskutek umyślnego przestępstwa z użyciem przemocy, doznały ciężkiego uszczerbku na zdrowiu m.in. w postaci: pozbawienia wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej. Osobami najbliższymi ofiary, która poniosła śmierć w wyniku przestępstwa są członkowie najbliższej rodziny: małżonek, dzieci, a nawet osoba bliska (pozostającą z ofiarą we wspólnym pożyciu ale tylko, jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa, osoby te pozostawały na utrzymaniu ofiary).

Kompensata może być przyznana w kwocie pokrywającej wyłącznie: utracone zarobki lub inne środki utrzymania, koszty związane z leczeniem i rehabilitacją, koszty pogrzebu - będące skutkiem przestępstwa i nie może przekroczyć 25.000 zł, a gdy ofiara poniosła śmierć – kwoty 60.000 zł. 

Kompensatę przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej.

Wniosek o kompensatę składa się do organu orzekającego w terminie 3 lat od dnia ujawnienia się skutków przestępstwa, nie później jednak niż w terminie 5  lat od dnia jego popełnienia pod rygorem wygaśnięcia uprawnienia do żądania kompensaty. Organem orzekającym jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania osoby uprawnionej.

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym

Pokrzywdzony i jego rodzina mogą starać się o pomoc z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym w wyjątkowych przypadkach, jeśli znajdą się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, w szczególności, gdy skutkiem przestępstwa jest śmierć, trwałe kalectwo lub konieczność specjalistycznego leczenia oraz poważne straty materialne, zwłaszcza, gdy otrzymanie odszkodowania od sprawcy przestępstwa jest niemożliwe lub znacznie utrudnione. Pomocy udziela się na wniosek lub z urzędu. Wniosek o przyznanie pomocy składa się do zawodowego kuratora sądowego (wniosek o pomoc dla pokrzywdzonego może złożyć także prokurator). Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczeń z funduszu, a także o formie udzielanej pomocy podejmuje wyłącznie kurator sądowy.

Do wniosku załącza się dokumenty potwierdzające okoliczności w nim wskazane, uzasadniające przyznanie pomocy (m.in. pokrywanie kosztów związanych ze specjalistycznym leczeniem lub rehabilitacją zdrowotną oraz uzyskiwaniem orzeczeń o niepełnosprawności lub niezdolności do zatrudnienia, pomocy psychologicznej, okresową dopłatę do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba ubiegająca się o pomoc ma tytuł prawny; pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielanie schronienia w ośrodku dla bezdomnych; organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej; finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu specjalnego, zgodnie ze wskazaniami lekarskimi etc). Świadczeń w ramach pomocy udziela się przez okres niezbędny dla zrealizowania celów tej pomocy.Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • NIW
 • adwokat ewa
 • Non Profit
 • Do Rzeczy
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • prowincja
 • fio
 • izba lekarska
 • ralus
 • IPS
 • weglosmyk
 • renovabis
 • seminarium
 • Gość Niedzielny
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • oblaci
 • Google
 • zthiu
 • szip
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC