Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi jest zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organa albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub słusznych interesów obywateli, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Wnioski zaś dotyczą ulepszania organizacji działalności instytucji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności i inne.

Jeżeli zatem składasz wniosek lub skargę - w rozumieniu powyżej przedstawionych definicji - do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych - to pamiętaj, iż:

 • Wnioski i skargi mogą być wnoszone pisemnie, faksem, za pomocą poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 • Skargi i wnioski, które nie zawierają imienia, nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skarga i wniosek muszą być rozpatrzone zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, również przez organizację pozarządową (stowarzyszenie, fundację), lecz tylko wówczas gdy składana skarga lub wniosek pozostaje w związku z wykonywanymi przez te organizacje zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.Wpłacam DAR dla-dzieci.org.pl Jeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 (nowa wersja, strona w przygotowaniu).

logo NIW

Copyright © SPES 1999 - 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • Google
 • IPS
 • oblaci
 • ralus
 • zthiu
 • Non Profit
 • renovabis
 • seminarium
 • prowincja
 • Gość Niedzielny
 • izba lekarska
 • weglosmyk
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • Do Rzeczy
 • NIW
 • szip
 • fio
 • adwokat ewa
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC