Przedawnienie roszczeń wypadkowych

Roszczenia poszkodowanego wobec ZUS z ubezpieczenia wypadkowego nie podlegają przedawnieniu - nie mają charakteru pracowniczego, ale ubezpieczeniowy.

Roszczenie o ustalenie, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy, nie przedawnia się. Nawet kilka lat po wypadku pracownik może się domagać sporządzenia protokołu/karty wypadku czy też ich sprostowania.  Pamiętać jednak należy, że im więcej upłynie czasu od zdarzenia, tym większe będą trudności wykazania, że zdarzenie miało miejsce i że było wypadkiem przy pracy. Istotnym jest również, że poszkodowany ma obowiązek  niezwłocznie zawiadomić pracodawcę/inny właściwy podmiot o zaistnieniu wypadku.

Przedawnieniu ulegają natomiast ewentualne roszczenia odszkodowawcze poszkodowanego z tytułu wypadku przy pracy wobec pracodawcy/innego właściwego podmiotu– jako roszczenia cywilne  o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym. Roszczenia te przedawniają się z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Jeśli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku (popełnionego przez pracodawcę) roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.  W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.  

Jeśli niestety doszło do przedawnienia roszczeń – sąd może nie uwzględnić podniesionego przez pozwanego pracodawcę/inny właściwy podmiot zarzutu przedawnienia z uwagi na zasady współżycia społecznego, mając na względzie szczególny charakter roszczeń majątkowych związanych z wypadkiem przy pracy.Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • NIW
 • renovabis
 • szip
 • adwokat ewa
 • fio
 • zthiu
 • Non Profit
 • IPS
 • Google
 • weglosmyk
 • Gość Niedzielny
 • prowincja
 • seminarium
 • oblaci
 • Do Rzeczy
 • ralus
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • izba lekarska
 • Fundacja Nasza Szkoła
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC