Zajęcie rachunku bankowego

Komornik zablokował mi konto bankowe. Z takim problemem często zgłaszają się osoby oczekujące pomocy prawnej. Na szczęście ta sytuacja nie powoduje, że dłużnik będzie całkowicie pozbawiony dostępu do środków znajdujących się na rachunku bankowym. Wolna od potrąceń w każdym miesiącu kalendarzowym jest kwota odpowiadająca wysokości 75 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zasady postępowania egzekucyjnego umożliwiają komornikowi dokonanie zajęcia  rachunku bankowego za pomocą systemu teleinformatycznego, a więc praktycznie równocześnie z wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Jednak przepisy  prawa bankowego określają miesięczną kwotę wolną od zajęcia środków na rachunku bankowym. 

Zgodnie z prawem bankowym, środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę (do kwoty 3181,50 zł od 1.01.2024 roku  - 75% z kwoty 4242 zł, a od 1.07.2024 r. do kwoty 3225 zł - 75 % z kwoty 4300 zł). Ograniczenie to nie dotyczy egzekucji na poczet alimentów - wówczas nie występuje kwota wolna od zajęcia, środki na rachunku bankowym podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów w pełnej wysokości.

Niezależnie od zasady, iż wolna od potrąceń na rachunku bankowym w każdym miesiącu kalendarzowym jest kwota odpowiadająca wysokości 75 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, nie podlegają zajęciu na rachunku bankowym:

 • alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, wypłacane na mocy ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem”;
 • świadczenia, dodatki i inne kwoty, wymienione w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przysługujące na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Warto wiedzieć, że komornik ustala jedynie, czy dłużnik posiada rachunek bankowy, nie ma jednak wiedzy o tym, z jakiego tytułu i w jakiej wysokości wpływają tam kwoty (tajemnica bankowa). W przypadku, gdy na rachunek dłużnika wpływają wyłącznie środki niepodlegające egzekucji, bądź środki po dokonanym przez pracodawcę czy organ rentowy potrąceniu, należy złożyć wniosek o ograniczenie egzekucji i zwolnienie rachunku spod zajęcia lub zwolnienie spod zajęcia na rachunku kwot wpływających tam z określonych źródeł (np. od pracodawcy, z ZUS), dołączając do wniosku niego wyciąg z rachunku bankowego z ostatnich miesięcy. 

Więcej o egzekucji komorniczej w dziale Co może komornik

W przypadku zajęcia komorniczego, każdorazowo sugerujemy niezwłoczną konsultację z prawnikiem.

Informacje gdzie szukać pomocy publikujemy w dziale Bezpłatna pomoc prawna.Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • zthiu
 • weglosmyk
 • adwokat ewa
 • NIW
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • izba lekarska
 • ralus
 • IPS
 • Gość Niedzielny
 • Do Rzeczy
 • oblaci
 • prowincja
 • fio
 • seminarium
 • renovabis
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Google
 • szip
 • Non Profit
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC