Powody wszczęcia postępowania eksmisyjnego

Aby ktokolwiek mógł skutecznie dochodzić wobec nas eksmisji z lokalu mieszkalnego, muszą ku temu zaistnieć konkretne, określone przepisami przyczyny. Nikt nie może żądać od nas wyprowadzenia się mieszkania, o ile nie zaistnieją okoliczności, które w świetle przepisów dają podstawę do wszczęcia procedur eksmisyjnych.  

Sytuacje i zachowania, które mogą stać się powodem wszczęcia postępowania eksmisyjnego:

 • brak tytułu prawnego do lokalu – tytuł prawny utracimy np. w razie rozwiązania umowy najmu/użyczenia wskutek jej wypowiedzenia lub upływu okresu, na jaki została zawarta,  gdy wygaśnie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, gdy nasze mieszkanie – którego byliśmy właścicielem bądź przysługiwało nam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zostało sprzedane; nigdy natomiast  nie posiadaliśmy tytułu prawnego do mieszkania, jeśli zajęliśmy je  samowolnie, bez zgody właściciela i nie zawarliśmy z nim umowy ,
 • konieczność przeprowadzenia rozbiórki lub remontu budynku, a lokator nie chce się dobrowolnie przenieść do wskazanego przez właściciela lokalu zamiennego – jeżeli rodzaj koniecznej naprawy tego wymaga, lokator jest obowiązany opróżnić lokal i przenieść się na koszt właściciela do lokalu zamiennego,
 • rażące i uporczywe naruszanie obowiązującego porządku domowego przez zajmującego lokal, uciążliwe dla osób zajmujących inne lokale - zarówno lokator, osoby którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu jak i właściciel lokalu będący członkiem wspólnoty mieszkaniowej mogą zostać eksmitowani wskutek ich nagannych zachowań, które są uciążliwe dla osób zamieszkujących w innych lokalach w budynku,
 • rażąco naganne zachowanie, uniemożliwiające wspólne zamieszkiwanie   - współlokator może wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd eksmisji małżonka, rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora tego samego lokalu, jeżeli ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie –możliwe jest to jedynie pomiędzy osobami, które zajmują lokal na podstawie umowy najmu bądź innego tytułu prawnego niż prawo własności
 • stosowanie przemocy wobec osoby zamieszkującej w tym samym lokalu – członka rodziny bądź innej osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej; przez przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą (nie ma znaczenia, jaki tytuł prawny przysługuje danej osobie do lokalu mieszkalnego – czy jest to mieszkanie wynajmowane, użyczone, spółdzielcze, czy własnościowe),
 • wszczęcie egzekucji z lokalu mieszkalnego - z nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przeciwko właścicielowi jako dłużnikowi – jeśli mamy dług, wierzyciel ma prawo domagać się egzekucji również z naszej nieruchomości – lokalu mieszkalnego/domu mieszkalnego jak i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego; gdy komornik zlicytuje nasze mieszkanie – tracimy tytuł prawny i nowy nabywca ma prawo żądać naszej eksmisji.


Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • zthiu
 • szip
 • seminarium
 • adwokat ewa
 • prowincja
 • renovabis
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • izba lekarska
 • Gość Niedzielny
 • ralus
 • Non Profit
 • Do Rzeczy
 • fio
 • IPS
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • oblaci
 • weglosmyk
 • Google
 • NIW
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC