Baner asystentpit.pl

Pomieszczenia dla osób eksmitowanych i terminy wykonywania eksmisji

W Polsce co do zasady nie wykonuje się eksmisji „na bruk”, jednak nie zawsze osoba eksmitowana będzie miała zapewnione lokum zastępcze. W zależności od okoliczności sprawy i sytuacji życiowej, miejscem zamieszkania po eksmisji może być lokal socjalny, lokal zamienny lub pomieszczenie tymczasowe. W niektórych sytuacjach eksmisja zostaje przeprowadzona do noclegowni, schroniska dla bezdomnych lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, wskazanej przez gminę.

Lokal socjalny

Sąd w wyroku nakazującym eksmisję orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy, biorąc pod uwagę dotychczasowy sposób korzystania przez nie z lokalu oraz ich szczególną sytuację materialną i rodzinną.

Sąd jest zobowiązany przyznać uprawnienie do lokalu socjalnego, jeśli wyrok dotyczy:

 • kobiety w ciąży,
 • obłożnie chorych,
 • emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,
 • bezrobotnych,
 • małoletniego,
 • osoby niepełnosprawnej (posiadającej orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności lub grupę inwalidzką),
 • osoby ubezwłasnowolnionej oraz
 • osób, które spełniają warunki określone przez radę gminy w drodze uchwały.

W przypadku osób małoletnich, niepełnosprawnych lub ubezwłasnowolnionych - uprawnienie to dotyczy również sprawujących nad takimi osobami opiekę i wspólnie z nimi zamieszkałych. Orzekając o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu (eksmisji) do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

Sąd może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego, jeżeli wyrok eksmisyjny zapadł w związku z tym, że:

 • lokator lub współlokator wykraczał w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku i z pozwem w tym zakresie wystąpił inny lokator lub właściciel innego lokalu w tym budynku 
 • lokator lub współlokator swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwiał wspólne zamieszkiwanie i współlokator  wystąpił z pozwem o  eksmisję
 • lokator lub współlokator znęcał się nad rodziną
 • osoba samowolnie zajęła lokal

Sąd nie jest zobowiązany do przyznania uprawnienia do lokalu socjalnego w przypadku osób, które utraciły tytuł prawny do lokalu niewchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego, z wyjątkiem osób, które były uprawnione do używania lokalu na podstawie stosunku prawnego ze spółdzielnią mieszkaniową albo towarzystwem budownictwa społecznego. Oznacza to w szczególności, że sąd nie musi przyznać lokalu socjalnego osobie, która wynajmowała mieszkanie od tzw. prywatnego właściciela. Przyznanie lokalu socjalnego będzie zależało wówczas od uznania sądu.

Lokal zamienny

Przysługuje lokatorom, którzy z uwagi na konieczność rozbiórki lub przeprowadzenia remontu, są proszeni o  opuszczenie nieruchomości na czas remontu.

Pomieszczenie tymczasowe

Jeśli sąd w wyroku eksmisyjnym nie przyznał  prawa do lokalu socjalnego osobie, wobec której orzeczono eksmisję, a osobie tej nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu, w którym mogłaby zamieszkać  - komornik wstrzyma się z dokonaniem do czasu, gdy gmina właściwa ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, na wniosek komornika, wskaże dłużnikowi tymczasowe pomieszczenie, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. Po upływie tego terminu komornik usunie dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe wskazanej przez gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu

Komornik nie może natomiast wstrzymać się z dokonaniem eksmisji, jeżeli wierzyciel lub dłużnik albo osoba trzecia wskaże pomieszczenie odpowiadające wymogom tymczasowego pomieszczenia.

Pomieszczenie tymczasowe nie przysługuje osobie eksmitowanej, jeżeli:

 • z tytułu wykonawczego wynika, że nakazanie opróżnienia lokalu zostało orzeczone z powodu stosowania przemocy w rodzinie lub z powodu rażącego lub uporczywego wykraczania przeciwko porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania czyniącego uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, albo że dłużnik dokonał zajęcia opróżnionego lokalu bez tytułu prawnego,
 • dłużnik został zobowiązany do opróżnienia lokalu zajmowanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego, której zawarcie zostało zgłoszone do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania właściciela,
 • dłużnik został zobowiązany do opróżnienia lokalu zajmowanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego,
 • dłużnik został zobowiązany do opróżnienia lokalu zajmowanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności,
 • dłużnik został zobowiązany do opróżnienia tymczasowego pomieszczenia.

Placówki zapewniające miejsca noclegowe

Czyli kiedy osoba, wobec której orzeczono eksmisję może zostać umieszczona w noclegowni, schronisku dla bezdomnych lub innej placówce zapewniającej miejsca noclegowe, wskazanej przez gminę.

Jeżeli osobie eksmitowanej nie przysługuje prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego (patrz punkty powyżej) wówczas komornik może taką osobę eksmitować do schroniska, noclegowni bądź innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe wskazanej na wniosek komornika przez gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.  

Komornik ma również prawo usunąć osobę eksmitowaną do noclegowni, schroniska bądź innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, wskazanej przez gminę także w przypadku gdy gmina w ciągu 6 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku nie wskaże osobie eksmitowanej pomieszczenia tymczasowego.

Terminy przeprowadzania eksmisji

Orzekając o uprawnieniu do lokalu socjalnego, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Ponadto wyroków sądowych nakazujących opróżnienie lokalu nie wykonuje się w okresie od 1 listopada do 31 marca roku następnego włącznie, jeżeli osobie eksmitowanej nie wskazano lokalu socjalnego. Ta szczególna ochrona nie może być zastosowana, jeśli powodem wydania wyroku eksmisyjnego jest znęcanie się nad rodziną lub wykraczanie w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, albo niewłaściwe zachowanie czyniące uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku albo gdy zajęcie lokalu nastąpiło bez tytułu prawnego. W tych przypadkach osoba, wobec której orzeczono eksmisję, może zostać eksmitowana do noclegowni, schroniska bądź innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe w każdym czasie.Wpłacam DARdla-dzieci.org.plJeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!
logo pfron

Projekt Twoje Prawa jest współfinansowany ze środków PFRON

Copyright © SPES 1999 - 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.


 • zthiu
 • Google
 • Gość Niedzielny
 • dudkiewicz
 • renovabis
 • prowincja
 • pfron
 • IPS
 • oblaci
 • ralus
 • szip
 • Non Profit
 • denon
 • adwokat ewa
 • miasto
 • Niedziela
 • asystentpit
 • Przewodnik Katolicki
 • Do Rzeczy
 • praca
 • izba lekarska
 • weglosmyk
 • seminarium
 • pity2016
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC