Baner asystentpit.pl

Słowniczek

Eksmisja – pod tym pojęciem należy rozumieć czynności zmierzające do usunięcia danej osoby czy też osób z lokalu bądź nieruchomości, którą dana osoba zajmuje, wraz z całym jej dobytkiem.

Lokator - osoba będąca najemcą lokalu mieszkalnego lub zamieszkująca w lokalu na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności (czyli osoba nie będąca właścicielem lokalu), np. zamieszkująca w lokalu na podstawie umowy użyczenia, bądź też jest współdomownikiem takiej osoby.

Właściciel/współwłaściciel lokalu – osoba posiadająca prawo własności do lokalu stanowiącego  odrębną nieruchomość, wpisana do księgi wieczystej (o ile jest założona).

Wspólnota mieszkaniowa – wspólnota - jaką z mocy prawa, tj. bez konieczności podjęcia osobnej uchwały czy decyzji, tworzą właściciele lokali mieszczących się w jednym lub kilku budynkach, znajdujących się na tej samej działce. 

Lokal socjalny – lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie. O uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia dla osób eksmitowanych z mieszkania orzeka sąd w wyroku nakazującym eksmisję. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego obciąża gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony.

Lokal zamienny - lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas, o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczas używanym; warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego - 20 m2 tej powierzchni. Lokal zamienny wskazuje właściciel budynku, który ma być remontowany i pokrywa koszty przeniesienia do niego lokatorów wraz z ich dobytkiem. W lokalu zamiennym lokatorzy mogą przebywać do roku czasu. Po upływie tego terminu właściciel jest zobowiązany udostępnić lokatorom w ramach istniejącego stosunku prawnego lokale w wyremontowanym budynku. Czynsz za lokal zamienny, bez względu na jego wyposażenie techniczne, nie może być wyższy niż czynsz za lokal dotychczasowy.

Pomieszczenie tymczasowe – pomieszczenie nadające się do zamieszkania, posiadające dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem, oświetlenie naturalne i elektryczne, możliwość ogrzewania, niezawilgocone przegrody budowlane oraz zapewniające możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków, zapewniające co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę i w miarę możności znajdujące się w tej samej lub pobliskiej miejscowości, w której dotychczas zamieszkiwały osoby przekwaterowywane. Umowę najmu tymczasowego pomieszczenia gmina zawiera z osobą, wobec której wszczęto egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego, w którym orzeczono obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, bez prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego – chyba że przepisy stanowią, iż w danym przypadku osobie eksmitowanej nie przysługuje prawo do pomieszczenia tymczasowego. Umowę najmu tymczasowego pomieszczenia zawiera się z osobą, której sąd nie przyznał prawa do lokalu socjalnego ani pomieszczenia zastępczego. Umowę tą zawiera się na czas oznaczony, nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy.Wpłacam DARdla-dzieci.org.plJeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!
logo pfron

Projekt Twoje Prawa jest współfinansowany ze środków PFRON

Copyright © SPES 1999 - 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.


 • praca
 • weglosmyk
 • izba lekarska
 • Gość Niedzielny
 • oblaci
 • prowincja
 • Niedziela
 • dudkiewicz
 • asystentpit
 • IPS
 • adwokat ewa
 • seminarium
 • zthiu
 • szip
 • Przewodnik Katolicki
 • denon
 • pfron
 • pity2016
 • renovabis
 • Google
 • miasto
 • ralus
 • Do Rzeczy
 • Non Profit
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC