Słowniczek

Eksmisja – pod tym pojęciem należy rozumieć czynności zmierzające do usunięcia danej osoby czy też osób z lokalu bądź nieruchomości, którą dana osoba zajmuje, wraz z całym jej dobytkiem.

Lokator - osoba będąca najemcą lokalu mieszkalnego lub zamieszkująca w lokalu na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności (czyli osoba nie będąca właścicielem lokalu), np. zamieszkująca w lokalu na podstawie umowy użyczenia, bądź też jest współdomownikiem takiej osoby.

Właściciel/współwłaściciel lokalu – osoba posiadająca prawo własności do lokalu stanowiącego  odrębną nieruchomość, wpisana do księgi wieczystej (o ile jest założona).

Wspólnota mieszkaniowa – wspólnota - jaką z mocy prawa, tj. bez konieczności podjęcia osobnej uchwały czy decyzji, tworzą właściciele lokali mieszczących się w jednym lub kilku budynkach, znajdujących się na tej samej działce. 

Lokal socjalny – lokal wynajmowany od gminy na podstawie umowy najmu socjalnego lokalu – lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m kw., a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m kw., przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie.

O uprawnieniu do zawarcia umowy najmu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia dla osób eksmitowanych z mieszkania orzeka sąd w wyroku nakazującym eksmisję. Obowiązek zapewnienia najmu socjalnego obciąża gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony (o przesłankach ubiegania się o prawo najmu socjalnego poza przypadkiem postępowania eksmisyjnego – czytaj Mieszkanie z zasobów gminy)

Lokal zamienny - lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas, o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczas używanym; warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego - 20 m2 tej powierzchni. Lokal zamienny wskazuje właściciel budynku, który ma być remontowany i pokrywa koszty przeniesienia do niego lokatorów wraz z ich dobytkiem. W lokalu zamiennym lokatorzy mogą przebywać do roku czasu. Po upływie tego terminu właściciel jest zobowiązany udostępnić lokatorom w ramach istniejącego stosunku prawnego lokale w wyremontowanym budynku. Czynsz za lokal zamienny, bez względu na jego wyposażenie techniczne, nie może być wyższy niż czynsz za lokal dotychczasowy.

Pomieszczenie tymczasowe – pomieszczenie nadające się do zamieszkania, posiadające dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem, oświetlenie naturalne i elektryczne, możliwość ogrzewania, niezawilgocone przegrody budowlane oraz zapewniające możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków, zapewniające co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę i w miarę możności znajdujące się w tej samej lub pobliskiej miejscowości, w której dotychczas zamieszkiwały osoby przekwaterowywane. Umowę najmu tymczasowego pomieszczenia gmina zawiera z osobą, wobec której wszczęto egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego, w którym orzeczono obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, bez prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego – chyba że przepisy stanowią, iż w danym przypadku osobie eksmitowanej nie przysługuje prawo do pomieszczenia tymczasowego. Umowę tą zawiera się na czas oznaczony, nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy.Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • Fundacja Nasza Szkoła
 • seminarium
 • izba lekarska
 • weglosmyk
 • Do Rzeczy
 • NIW
 • IPS
 • Google
 • oblaci
 • Non Profit
 • adwokat ewa
 • Gość Niedzielny
 • ralus
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • renovabis
 • prowincja
 • szip
 • fio
 • zthiu
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC