Najem okazjonalny

Najem okazjonalny jest jedną z form zawarcia umowy najmu z prywatnym właścicielem mieszkania, który nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali.

Umowa najmu okazjonalnego jest zawierana na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Do zawarcia umowy najmu okazjonalnego potrzebne są następujące dokumenty:

 • oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego (dokument sporządza się u notariusza) , w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu właściciela (wynajmującego lokal)
 • wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać wraz z oświadczeniem właściciela tego lokalu lub osoby posiadającej do  niego tytuł prawny o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu (np. że w razie konieczności opróżnienia lokalu najemca będzie mógł zamieszkać w mieszkaniu, którego najemcami są jego rodzice). Oświadczenie to musi być poświadczone notarialnie
 • w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu w sytuacji utraty możliwości zamieszkania w lokalu wskazanym w oświadczeniu, najemca jest obowiązany w terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu wskazać inny lokal oraz przedstawić oświadczenie, że może tam zamieszkać, pod rygorem wypowiedzenia umowy;

Zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji, której wysokość nie może  przekraczać sześciokrotności miesięcznego czynszu za lokal. Kaucja ta podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu.

Umowa najmu okazjonalnego lokalu oraz zmiany tej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

Właściciel mieszkania jest zobowiązany zgłosić zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu a na żądanie najemcy właściciel ma obowiązek przedstawić potwierdzenie zgłoszenia.

Właściciel może podwyższyć czynsz wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Umowa najmu okazjonalnego lokalu wygasa po upływie czasu, na jaki była zawarta, lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy.Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • Gość Niedzielny
 • ralus
 • adwokat ewa
 • IPS
 • izba lekarska
 • prowincja
 • NIW
 • szip
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • oblaci
 • Non Profit
 • Google
 • weglosmyk
 • seminarium
 • Do Rzeczy
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • fio
 • renovabis
 • zthiu
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC