Ochrona lokatora

W kodeksie karnym jest przewidziana kara pozbawienia wolności, wprowadzona, aby zwiększyć ochronę lokatorów zmuszanych do opuszczania mieszkań i nękanych przez właścicieli i zarządców nieruchomości.

Uzasadnieniem nowelizacji  kodeksu karnego, która weszła w życie z dniem 7 stycznia 2017 r. były sytuacje, w których właściciele mieszkań, usiłując wymusić ich opuszczenie przez lokatorów, stosowali pozaprawne, choć dotąd niepodlegające karze działania.  Do tej pory lokatorzy byli bezradni wobec praktyk tak zwanych czyścicieli kamienic. Chodziło o takie zachowania jak wyłączanie prądu lub ogrzewania, odcinanie dostępu do wody, wyjmowanie okien, zamurowywanie wejścia do mieszkania czy zamykanie pomieszczeń na kłódkę, zalewanie mieszkań, dewastowanie budynku, zanieczyszczanie oraz niszczenie jego części wspólnych.  

W Kodeksie karnym została wprowadzona kara za nowe przestępstwo, opisane w art. 191 § 1a - stosowanie wobec kogoś innej przemocy niż bezpośrednia w sposób uporczywy lub istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego. Przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat trzech. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.  

Zmiany dotyczą także prawa budowlanego oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Do prawa budowlanego dodano między innymi przepis, zgodnie z którym obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane kontroli w przypadku zgłoszenia przez lokatorów dokonania nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń. W razie stwierdzenia takich naruszeń, których charakter uniemożliwia lub znacznie utrudnia użytkowanie w celach mieszkalnych, organ nadzoru budowlanego nakazuje przywrócenie stanu poprzedniego. Decyzja ta podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Osoba, która nie zastosuje się do decyzji może zostać ukarana grzywną w wysokości do 2 000 zł.

Wykroczeniem jest również nieprzeprowadzenie kontroli obiektu przez jego właściciela lub zarządcę, gdy zgłoszono, że w obiekcie dokonano nieuzasadnionej ingerencji lub naruszenia.

Kontrolę, właściciel lub zarządca jest zobowiązany przeprowadzić w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia.Wpłacam DAR dla-dzieci.org.pl Jeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 (nowa wersja, strona w przygotowaniu).

logo NIW

Copyright © SPES 1999 - 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • weglosmyk
 • Do Rzeczy
 • IPS
 • zthiu
 • oblaci
 • prowincja
 • izba lekarska
 • fio
 • renovabis
 • adwokat ewa
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Gość Niedzielny
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • NIW
 • szip
 • seminarium
 • ralus
 • Non Profit
 • Google
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC