Zryczałtowany dodatek energetyczny

Osoby pobierające dodatek mieszkaniowy mogą wnioskować o tak zwany dodatek energetyczny.

Osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej staje się tzw. odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się od miesiąca złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów. Dodatek wypłacany będzie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny zostanie wypłacony do dnia 30 stycznia danego roku. Za zgodą odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej dodatek energetyczny może zostać wypłacony na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego, z którym zawarta jest umowa.

Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Zryczałtowany dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Wysokość limitu zużycia energii elektrycznej, wynosi:

 • 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną
 • ​1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
 • 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. wynosi:

 •  dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,22 zł miesięcznie,
 •  dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,58  zł  miesięcznie,
 •  dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,70 zł miesięcznie.

Od 1 stycznia 2015 r. decyzje przyznające dodatek energetyczny są objęte zwolnieniem od opłaty skarbowej. Zmianę tę wprowadzono przepisem art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Zwolnienie ma  zastosowanie do wszystkich decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego wydanych na wnioski złożone po 31 grudnia 2014 r.

Do 31 grudnia 2014 r. obowiązywało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej. Na jego podstawie zaniechano poboru opłaty skarbowej w wysokości 10 zł od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego, wydawanej na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Opłatę taką, musiały uiścić osoby mające prawo do dodatku mieszkaniowego i ubiegające się o zryczałtowany dodatek energetyczny na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy Prawo energetyczne, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.Wpłacam DARdla-dzieci.org.plJeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!
logo pfron

Projekt Twoje Prawa jest współfinansowany ze środków PFRON

Copyright © SPES 1999 - 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.


 • Non Profit
 • oblaci
 • seminarium
 • szip
 • prowincja
 • denon
 • adwokat ewa
 • renovabis
 • asystentpit
 • izba lekarska
 • ralus
 • Przewodnik Katolicki
 • Gość Niedzielny
 • zthiu
 • Do Rzeczy
 • pfron
 • IPS
 • praca
 • pity2016
 • Niedziela
 • Google
 • weglosmyk
 • miasto
 • dudkiewicz
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC