Zryczałtowany dodatek energetyczny

Zryczałtowany dodatek energetyczny to forma pomocy finansowej dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy. Pomoc ma na celu częściową rekompensatę  kosztów zakupu energii elektrycznej.  

Osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej staje się tak zwanym odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej uprawnionym do wnioskowania o dodatek energetyczny.

Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Zryczałtowany dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Wysokość limitu zużycia energii elektrycznej, wynosi:

 • 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną
 • ​1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
 • 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się od miesiąca złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.

Dodatek wypłacany będzie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny zostanie wypłacony do dnia 30 stycznia danego roku.

Za zgodą odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej dodatek energetyczny może zostać wypłacony na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego, z którym zawarta jest umowa.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 16 kwietnia 2021 r., w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r.  dodatek energetyczny wynosi:

 • dla gospodarstw domowych prowadzonych przez osobę samotną – 12,09 zł miesięcznie,
 • dla gospodarstw domowych składających się z 2 do 4 osób – 16,79 zł  miesięcznie,
 • dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób – 20,15 zł miesięcznie.


Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • weglosmyk
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • Gość Niedzielny
 • NIW
 • prowincja
 • adwokat ewa
 • izba lekarska
 • szip
 • ralus
 • Do Rzeczy
 • zthiu
 • oblaci
 • Non Profit
 • seminarium
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • fio
 • Google
 • IPS
 • renovabis
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC