Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Placówki opieki stacjonarnej

Z różnych powodów nie zawsze jesteśmy w stanie samodzielnie zapewnić całodobową pomoc i opiekę naszym zmagającym się chorobami i podeszłym wiekiem bliskim. Mamy wówczas możliwość skorzystania z systemu wsparcia opieki społecznej, który oferuje miejsca w placówkach opieki stacjonarnej  - w domach pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych, osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i osób niepełnosprawnych fizycznie. Szczegółowych informacji udzieli ośrodek pomocy społecznej w miejscu zamieszkania osoby wymagającej opieki.

Dom pomocy społecznej (DPS)

O skierowanie do domu pomocy społecznej może ubiegać się osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemożności samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu. Umieszczenie w domu pomocy społecznej może nastąpić jeśli zapewnienie usług opiekuńczych jest niemożliwe bądź ich organizacja nie jest w stanie zagwarantować bezpiecznego funkcjonowania osoby zainteresowanej w miejscu zamieszkania. 

Postępowanie dotyczące umieszczenia w domu pomocy społecznej prowadzą ośrodki pomocy społecznej. Wniosek w tej sprawie może zostać złożony osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby i instytucje w imieniu osoby zainteresowanej.

Decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej zostanie wydana na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji mieszkaniowej, dochodowej, a w szczególności rodzinnej i zdrowotnej osoby zainteresowanej. Niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego ze wskazaniem konieczności umieszczenia w domu pomocy.

Osoba wymagająca całodobowej opieki  może zostać umieszczona w domu pomocy społecznej  zarówno na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej, jak i  w oparciu o ustawę ochronie zdrowia psychicznego  - w tym  zakresie patrz dział Przymusowe przyjęcie do domu pomocy społecznej.

Dzienny dom pomocy społecznej (DDPS)

Oferuje pobyt dzienny, posiłek oraz różne formy aktywności, wynikające z potrzeb i możliwości uczestników. Uczestnikami mogą być osoby samotne, niezdolne do prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego, osoby pozbawione kontaktów społecznych, niezdolne do pracy, w podeszłym wieku.

Środowiskowe domy samopomocy (ŚDS)

Są elementem powstającego systemu psychiatrii środowiskowej. Uczestnikami środowiskowych domów samopomocy są osoby z zaburzeniami psychicznymi, które nie wymagają hospitalizacji. Ich celem jest udzielanie wsparcia w leczeniu ambulatoryjnym i zapewnienie warunków do readaptacji społecznej.

Jeżeli chodzi o opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia (DDPS, ŚDS), ich wysokość ustalana jest przez ośrodek pomocy społecznej w uzgodnieniu z osobą zainteresowaną. Istnieje możliwość bezpłatnego uczestnictwa w ośrodkach wsparcia w sytuacji kiedy dochód osoby zainteresowanej lub jej rodziny nie przekracza kryterium dochodowego, a także z innych uzasadnionych sytuacją klienta powodów. Należy pamiętać że ośrodki pomocy społecznej oferują nie tylko pomoc w formie materialnej ale również w formie pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego (np. psychologicznego). Pracownik socjalny może udzielić pomocy uczestnikom w załatwieniu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych.Wpłacam DARdla-dzieci.org.plJeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!
loga finansowanie


Copyright © SPES 1999 - 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.