Emerytura Mama 4 plus

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające to tak zwana emerytura matczyna lub inaczej emerytura Mama 4 plus. Celem świadczenia jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęły ze względu na wychowanie co najmniej czworga dzieci.

Od 1 marca 2019 r.  o rodzicielskie świadczenie uzupełniające mogą się ubiegać osoby, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci i nie nabyły prawa do emerytury albo ich emerytura jest niższa od najniższej emerytury. W drugim przypadku świadczenie będzie wyrównaniem do wysokości najniższej emerytury.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające może być przyznane:

 • matce, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci
 • ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci - w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę

Rodzice, którzy chcą skorzystać z rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego muszą mieszkać w Polsce i spełnić kryterium wieku emerytalnego – dla matki to osiągnięcie wieku 60 lat, a dla ojca osiągnięcie wieku 65 lat. Muszą też wykazać brak niezbędnych środków utrzymania.

Ustalenie prawa do świadczenia następuje odpowiednio na wniosek matki albo ojca dzieci. 

Wniosek jest składany w jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Do wniosku należy dołączyć akty urodzenia dzieci, informację o numerach PESEL dzieci oraz oświadczenie o sytuacji rodzinnej, majątkowej i materialnej oraz innych okolicznościach, których ustalenie jest niezbędne do przyznania świadczenia.

Przyznanie prawa do świadczenia lub odmowa przyznania prawa do świadczenia ma charakter uznaniowy i następuje w drodze decyzji Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, albo Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  (w przypadku gdy rodzic legitymuje się okresami pracy w gospodarstwie rolnym).

Od decyzji przyznającej prawo do świadczenia oraz od decyzji odmawiającej prawa do przyznania świadczenia stronie przysługuje prawo do wniesienia wniosku do organu, który wydał decyzję, o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji określone w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Organ, który wydaje decyzję  może odmówić przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego:

 • osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka lub dzieci w pieczy zastępczej
 • w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci

Świadczenie nie przysługuje osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • prowincja
 • Google
 • szip
 • ralus
 • zthiu
 • NIW
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • oblaci
 • seminarium
 • renovabis
 • IPS
 • Do Rzeczy
 • Non Profit
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • izba lekarska
 • Gość Niedzielny
 • fio
 • weglosmyk
 • adwokat ewa
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC