Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są formą pomocy finansowej państwa skierowaną do osób uprawnionych do alimentów od rodzica na podstawie wyroku sądu lub na drodze ugody sądowej,  w sytuacji gdy komornik nie może ich wyegzekwować.  

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do alimentów od rodzica, jeżeli::

 • dziecko na które są zasądzone alimenty nie ukończyło 18 roku życia, a po 18 roku życia  jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia 25 roku życia, lub
 • osoba uprawniona do alimentów posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (bez względu na wiek i bezterminowo)

Pierwszym warunkiem otrzymania świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest spełnienie kryterium dochodowego. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.  

Drugim warunkiem jaki należy spełnić jest wykazanie braku możliwości wyegzekwowania  zasądzonych alimentów stwierdzone przez komornika w formie zaświadczenia o całkowitej bądź częściowej bezskuteczności egzekucji w okresie ostatnich dwóch miesięcy.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł miesięcznie.

Przy ustaleniu prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się kwot otrzymanych świadczeń z tego funduszu.

Ustalenie prawa do świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej,
 • jest pełnoletnia i ma własne dziecko,
 • zawarła związek małżeński.


Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • NIW
 • fio
 • izba lekarska
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • prowincja
 • zthiu
 • renovabis
 • ralus
 • adwokat ewa
 • Gość Niedzielny
 • oblaci
 • szip
 • seminarium
 • weglosmyk
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Google
 • IPS
 • Do Rzeczy
 • Non Profit
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC