Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są formą pomocy finansowej państwa skierowaną do osób uprawnionych do alimentów od rodzica na podstawie wyroku sądu lub na drodze ugody sądowej,  w sytuacji gdy komornik nie może ich wyegzekwować.  

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do alimentów od rodzica, jeżeli::

  • dziecko na które są zasądzone alimenty nie ukończyło 18 roku życia, a po 18 roku życia  jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia 25 roku życia, lub
  • osoba uprawniona do alimentów posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (bez względu na wiek i bezterminowo)

Pierwszym warunkiem otrzymania świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest spełnienie kryterium dochodowego. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł.  

Drugim warunkiem jaki należy spełnić jest wykazanie braku możliwości wyegzekwowania  zasądzonych alimentów stwierdzone przez komornika w formie zaświadczenia o całkowitej bądź częściowej bezskuteczności egzekucji w okresie ostatnich dwóch miesięcy.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł miesięcznie.

Przy ustaleniu prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się kwot otrzymanych świadczeń z tego funduszu.

Ustalenie prawa do świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej,
  • jest pełnoletnia i ma własne dziecko,
  • zawarła związek małżeński.


Wpłacam DARdla-dzieci.org.plJeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!
loga finansowanie


Copyright © SPES 1999 - 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.