Menu podstrony Twoje Prawa

Wcześniejsza emerytura

Wcześniejsza emerytura z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym to uprawnienie co do zasady już nieobowiązujące, jednakże  na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego jako prawo nabyte może w dalszym ciągu przysługiwać tym rodzicom, którzy spełniali  przed  1 stycznia 1999 r. określone w przepisach warunki uprawniające do jego otrzymania. 

W trakcie wprowadzania reformy emerytalnej zniesiono z dniem 1 stycznia 1999 roku możliwość uzyskiwania wcześniejszej emerytury przez osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku i sprawujące bezpośrednią opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym. W to miejsce wprowadzony został zasiłek stały wraz ze składką emerytalno-rentową wypłacany przez pomoc społeczną. Od 1 maja 2004 r. zasiłek ten został zastąpiony przez świadczenie pielęgnacyjne (jedno ze świadczeń rodzinnych). Jednak dzięki korzystnemu wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku, które do 31 grudnia 1998 roku, spełniły warunki do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, mogą wciąż uzyskać to świadczenie.

Warunki, które należało spełnić do 31 grudnia 1998 roku:

 • osiągnięcie do tej daty łącznie okresu składkowego i nieskładkowego w wymiarze 20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn
 • dziecko wymagające opieki musiało być całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji (dawna I grupa) lub,
 • całkowicie niezdolne do pracy (dawna II grupa) jeżeli niezdolność do pracy była spowodowana określonymi schorzeniami (m.in. upośledzenie umysłowe, całkowita dysfunkcja kończyn),
 • a niezdolność do pracy (inwalidztwo) dziecka powstało przed ukończeniem 18 roku życia.

Osoba zdolna do pracy, lecz niepozostająca w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej pielęgnacji, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności wraz ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencjo oraz  konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji  za które ośrodek pomocy społecznej opłacał składkę na ubezpieczenia społeczne przed dniem 1 stycznia 1999 r., nabywa prawo do emerytury bez względu na wiek, jeżeli w dniu 1 stycznia 1999 r. ukończyła co najmniej 45 lat i ma okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący co najmniej 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn (art. 58 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych).Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • Do Rzeczy
 • IPS
 • szip
 • fio
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • ralus
 • Gość Niedzielny
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • renovabis
 • prowincja
 • weglosmyk
 • Non Profit
 • zthiu
 • izba lekarska
 • Google
 • NIW
 • oblaci
 • seminarium
 • adwokat ewa
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC