Menu podstrony Twoje Prawa

Aktualizacja 2003-05-01

Z dniem 1 maja 2003 roku wykonano aktualizację stron poradnika Towje Prawa:

 1. Edukacja - zaktualizowano podstawy prawne dla podrozdziału - bez wpływu na treść poradnika.
 2. Lokale mieszkalne - udostępniono kalkulator dodatku mieszkaniowego.
 3. Łączność - zaktualizowano podstawy prawne podrozdziału z związku z ukazaniem się (w grudniu ub.r.) aktów wykonawczych do ustawy prawo telekomunikacyjne. W treści podrozdziału zmiany wynikające ze zniesienia (od stycznia 2003 r.) obowiązku stosowania przez operatorów jakichkolwiek ulg dla osób niepełnosprawnych w opłatach z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych. Ponadto listonosz nie jest już zobowiązany do przyjęcia od osoby niepełnosprawnej przesyłki pocztowej do nadania.
 4. Orzekanie o niepełnosprawności - wprowadzono zmianę w podrozdziale w związku z kolejną nowelą ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, która obowiązuje od lutego br. Otóż w przypadku osób, które mając orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy lub d. KIZ o grupie inwalidzkiej, będą się ubiegać o orzeczenie stopnia niepełnosprawności, komisja będzie określała stopień niepełnosprawności wyłącznie na podstawie już posiadanych orzeczeń (orzecznika ZUS lub d. KIZ). Ponadto, od tak uzyskanego orzeczenia nie będzie się można odwołać.
 5. Podatki - wprowadzono zmiany w kwotach limitów poszczególnych odliczeń na cele rehabilitacyjne. Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotąd podstawą wyliczenia limitów ulg na cele rehabilitacyjne było najniższe wynagrodzenie za pracę za grudzień roku poprzedzającego dany rok podatkowy. Obecnie, podstawa ich waloryzacji będzie - począwszy od 2004 r. - taka sama jak skali podatkowej. Mają one podlegać corocznie podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wzrostowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Jednak na rok podatkowy 2003 wyliczono je i podano w ustawie kwotowo. Te kwoty będą zatem punktem wyjścia do waloryzacji wedle nowych reguł począwszy od roku 2004.
 6. Pomoc społeczna - wprowadzono zmianę w związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej obowiązującą od lutego br. Nowela dookreśliła warunki pobierania zasiłku stałego przez opiekuna dziecka niepełnosprawnego, które ukończyło 16 rok życia. Niezbędne jest wówczas orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Udostępniono kalkulator kryterium dochodowego.
 7. Praca - nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej skróciła przysługującą osobom niepełnosprawnym przerwę w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek z 30 do 15 min.
 8. Programy celowe PFRON - wprowadzono zmiany wynikające z nowych uchwał Rady Nadzorczej i Zarządu PFRON z marca 2003 r. Zasadnicze zmiany w programie "Pegaz" obszar "A" (pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu), "B" (pomoc w zakupie sprzętu komputerowego) oraz "C" (pomoc w zakupie wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym). Zmieniła się również forma pomocy - z pożyczki na dofinansowanie. Dokonano zmian w opisie programu "Komputer dla Homera" (zasadnicza zmiana w formie pomocy z pożyczki na dofinansowanie) oraz "Student". Wprowadzono informacje o nowych programach: "Pitagoras"- program pomocy osobom z uszkodzeniem słuchu, "Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej" oraz programie finansowania obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych.
 9. Transport - zmiany dotyczące dokumentów uprawniających osoby niepełnosprawne i ich opiekunów do ulgowych przejazdów w związku z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 25 października 2002. W przypadku ulg dla dzieci niepełnosprawnych wprowadzono legitymacje przedszkolne dla dzieci uczęszczających do przedszkola. Utraciły ważność - w odniesieniu do ulgowych przejazdów - legitymacje organizacji pozarządowych (jak np. Polskiego Związku Niewidomych), ponadto nie upoważnia już do stosowania ulg "Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka dla ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego" (wzór Mz/L-1b). Dla rodziców dzieci niepełnosprawnych jadących po dziecko lub powracających do domu po jego odwiezieniu, konieczne jest zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę o charakterze oświatowym albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą, według określonego rozporządzeniem wzoru. Dodano pełną informację o sposobie uzyskiwania karty parkingowej umożliwiającej niestosowanie się do niektórych znaków drogowych.
 10. Zasiłki i inne świadczenia - zmodyfikowano zawartość podrozdziału. Dodano informację o zasiłkach rodzinnych, wychowawczych i pielęgnacyjnych oraz urlopach wychowawczych.
 11. Po obecnej aktualizacji (1 maja 2003 r.) informacje zgromadzone w serwisie "Twoje Prawa" odzwierciedlają, w naszej ocenie, stan prawny na dzień 31 marca 2003 roku.


Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • ralus
 • renovabis
 • seminarium
 • prowincja
 • weglosmyk
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Gość Niedzielny
 • adwokat ewa
 • zthiu
 • izba lekarska
 • fio
 • Google
 • oblaci
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • IPS
 • Non Profit
 • NIW
 • Do Rzeczy
 • szip
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC