Menu podstrony Twoje Prawa

Aktualizacja 2005-03-31

Aktualizacja poradnika "Twoje Prawa" (2005-03-31)

W dniu 31.03.2005 r. wykonaliśmy aktualizację poradnika "Twoje Prawa", który w naszej ocenie uwzględnia stan prawny na dzień 31.03.2005 r.

Zakres zmian:

Lokale

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego wprowadziła zakaz tak zwanej eksmisji „na bruk”. Komornik, który dokonuje eksmisji musi się wstrzymać z nią do czasu, gdy gmina nie wskaże tymczasowego pomieszczenia lub osoba eksmitowana sama nie znajdzie takiego pomieszczenia.

Renty

Rozporządzenia ministra polityki społecznej z dnia 31 grudnia 2004 roku wprowadza możliwość ubiegania się o zwrot nakładów poniesionych na podróż z miejsca zamieszkania  do miejsca wskazanego w wezwaniu i z powrotem osoby ubiegającej się o rentę lub inne świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz osoby towarzyszącej, jeśli stan zdrowia chorego wymaga opieki innej osoby w czasie podróży. Zwrot następuje na podstawie winsoku, do którego dołącza się bilety lub rachunki.

Edukacja

Sejm znowelizował ustawę o szkolnictwie wyższym i przywrócił specjalne stypendia dla studentów niepełnosprawnych. Do tej pory pomoc finansowa mógł otrzymać tylko ten student niepełnosprawny, który spełniała warunki do uzyskania stypendium socjalnego (dochód netto na osobę w rodzinie nie wyższy niż 569 zł.). Obecnie pomoc materialna dla studentów niepełnosprawnych nie jest uzależniona od dochodu, a warunkiem jej otrzymania jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o orzeczenia o niezdolności do pracy wydanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Komisję ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia.

Programy PFRON

Od 1 stycznia 2005 roku pogram "Student" jest realizowany w nowej formie. Rozszerzono listę osób, mogących ubiegać się o dofinansowanie. Aktualnie są to nie tylko studenci studiów magisterskich, ale również: podyplomowych, doktoranckich, słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, uczniowie szkół policealnych oraz studenci uczelni zagranicznych lub odbywający staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej.

Transport

Dodano informacje o możliwości korzystania z ulgowych przejazdów przez polskich obywateli studiujących za granicą. Obywatele polscy którzy nie ukończyli 26 lat, studiujący za granicą, mają prawo do korzystania z ulgi 37 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych. Dokumentami poświadczającymi uprawnienie są: legitymacja studencka, wydana przez polską szkołę wyższą orazmiędzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity Card (ISIC), okazywana wraz z legitymacją studencką uczelni zagranicznej oraz dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

Rehabilitacja i leczenie

Dodano informacje o Pielęgniarskiej Opiece Długoterminowej. Usługa ta jest realizowana nieodpłatnie wobec osób ubezpieczonych przez placówki służby zdrowia i polega na opiece nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich. Ta forma pomocy może by uzupełnieniem lub alternatywą dla usług opiekuńczych świadczonych przez ośrodki pomocy społecznej.Wpłacam DAR dla-dzieci.org.pl Jeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 (nowa wersja, strona w przygotowaniu).

logo NIW

Copyright © SPES 1999 - 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • fio
 • weglosmyk
 • prowincja
 • ralus
 • oblaci
 • szip
 • Google
 • IPS
 • Do Rzeczy
 • Gość Niedzielny
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • seminarium
 • Non Profit
 • izba lekarska
 • renovabis
 • adwokat ewa
 • zthiu
 • NIW
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC