Menu podstrony Twoje Prawa

Aktualizacja 2007-12-31

Aktualizacja poradnika "Twoje Prawa" (2007-12-31)

Aktualizacja poradnika "Twoje Prawa" z dnia 31.12.2007 uwzględnia w naszej ocenie stan prawny na dzień 31.12.2007 r.

Zakres zmian

Podatki

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wchodząca w życie w październiku 2007, wprowadziła zmianę kwoty odliczenia od podatku na każde dziecko małoletnie lub uczące się (lub studiujące) w wieku do 25 roku życia. Kwota ta została podwyższona z 120 zł na 1.060,16 zł.

Programy pomocowe PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchamia od 1 stycznia 2008 roku nowy program pomocowy "Student II", którego celem jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w zdobywaniu wykształcenia. Cel ten jest relaizowany poprzez udzielanie pomocy finansowej. Program "Student II" jest kontynuacją realizowanego przez PFRON w latach 2002-2007 programu "Student".

Renta socjalna

Nowelizacja opublikowana we wrześniu 2007 roku, wprowadza prawo do zasiłku pogrzebowego, na zasadach i w wysokości określonej w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną.

Zasiłek pielęgnacyjny

Z opublikowanego w ostatnich dniach października 2007 r., wyroku Trybunału Konstytucyjnego, wynika, iż zdaniem Trybunału zasiłek pielęgnacyjny spełnia efektywnie swój cel, gdy jest przyznawany od daty wskazanej w orzeczeniu o niepełnosprawności. Biorąc pod uwagę przede wszystkim cel zasiłku pielęgnacyjnego, a ponadto tryb orzekania o niepełnosprawności, który zgodnie z przewidzianymi prawem terminami może trwać kilka miesięcy, ustanowiony w art. 24 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych termin (prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji, gdyż narusza wynikający z zasady państwa prawnego nakaz przestrzegania przez ustawodawcę poprawnej legislacji. Przepis ten, w systemie przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego, jest nielogiczny i niekonsekwentny w stopniu uniemożliwiającym realizację celu wynikającego z art. 69 Konstytucji. Trybunał zwrócił się do Sejmu RP z wnioskiem o podjęcie działań ustawodawczych, celem których ma być przywrócenie zgodności z Konstytucją omawianych przepisów. Jednak już teraz wyrok Trybunału może być pomocny osobom, które zdecydują się na postępowania sądowe w przypadku, gdy zasiłek pielęgnacyjny nie zostanie im przyznany od daty wskazanej w orzeczeniu o niepełnosprawności.Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • renovabis
 • izba lekarska
 • NIW
 • zthiu
 • IPS
 • prowincja
 • ralus
 • szip
 • adwokat ewa
 • fio
 • Non Profit
 • Gość Niedzielny
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • Do Rzeczy
 • seminarium
 • oblaci
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • weglosmyk
 • Google
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC