Menu podstrony Twoje Prawa

Aktualizacja 2018-07-01

Aktualizacja poradnika Twoje Prawa z dnia 01.07.2018 r. uwzględnia w naszej ocenie obecny stan prawny.

Zakres zmian

Rehabilitacja i leczenie

Rehabilitacja lecznicza

Z dniem 1 lipca 2018 r. weszły w życie nowe przepisy o wsparciu dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Wprowadziły one uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla tej grupy pacjentów. Ustawodawca w ramach udzielanego wsparcia przewidział między innymi zniesienie limitów finansowania rehabilitacji leczniczej dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w ramach umów zawieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i finansowanych z jego budżetu.

Renta socjalna i rodzinna

Renta socjalna

Kwota renty socjalnej została podwyższona do wysokości 100 % najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 września 2018 r. z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2018 r. W praktyce oznacza to, że renta socjalna w podwyższonej wysokości będzie wypłacana od 1 września br. z trzymiesięcznym wyrównaniem.

Sprzęt rehabilitacyjny

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności wprowadziła  uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych. Wśród nowych uprawnień znajduje się między innymi zniesienie  okresów użytkowania wyrobów medycznych,  po których można było starać się o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego. O ilości miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia.

Świadczenia dla uczniów i studentów

Wyprawka szkolna

Rodziny z dziećmi w wieku szkolnym zostały objęte rządowym o programem „Dobry start”. Otrzymają świadczenie w wysokości 300 zł wypłacane co roku, niezależnie od kryterium dochodowego, w związku z rozpoczęciem każdego roku szkolnego do ukończenia przez uczące się dziecko 20 roku życia, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia.  Świadczenie jest przyznawane na wniosek, który przez internet można składać od lipca br. Wnioski o wyprawkę są przyjmowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500  Plus”. 

Uprawnienia i ulgi niepełnosprawnych

Dodaliśmy dział Uprawnienia pracownika będącego rodzicem dziecka niepełnosprawnego. Informujemy w nim o zmianach w Kodeksie pracy  w związku z wprowadzeniem drugiego etapu programu „Za Życiem”. Program ma na celu wspieranie rodzin z osobami niepełnosprawnymi. W Kodeksie Pracy przewidziano, że pracodawca rodziców osób niepełnosprawnych może odmówić realizacji ich wniosku  o telepracę lub elastyczne godziny pracy jedynie w sytuacji, gdy zgoda na taką zmianę jest niemożliwa ze względu na organizację pracy lub jej rodzaj. Wprowadzono także wydłużenie dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością  z 14 do 30 dni prawa do zasiłku opiekuńczego.

Zadłużenia i egzekucja komornicza

Co może komornik

Od dnia 1 lipca 2018 r. kwota emerytury i renty wolna od egzekucji komorniczej została ustalona kwotowo i nie zależy od rodzaju świadczenia emetytalno – rentowego. Kwota ta wynosi 825 zł przy potrącaniu należności na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi. W przypadku potrąceń należności  alimentacyjnych kwota ta wynosi 500 zł.  

Kwoty wolne o egzekucji i potrąceń podlegają corocznej waloryzacji od dnia 1 marca na zasadach określonych dla emerytur i rent.Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • oblaci
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • fio
 • Google
 • Non Profit
 • NIW
 • IPS
 • Do Rzeczy
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • prowincja
 • ralus
 • weglosmyk
 • Gość Niedzielny
 • izba lekarska
 • renovabis
 • szip
 • adwokat ewa
 • seminarium
 • zthiu
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC