Menu podstrony Twoje Prawa

Aktualizacja 2006-10-29

Aktualizacja poradnika "Twoje Prawa" (2006-10-29)

Aktualizacja poradnika "Twoje Prawa" z dnia 29.10.2006 uwzględnia w naszej ocenie stan prawny na dzień 30.09.2006 r.

Zmiany ogólne

Prace nad zmianami redakcyjnymi we wszystkich działach w celu zwiększenia czytelności poradnika. Stopniowo usuwamy nadmiar informacji zbyt szczegółowych oraz dokonujemy zmian w strukturze poradnika. Spośród zmian redakcyjnych sygnalizujemy poniżej jedynie najważniejsze.

Zasady ogólne

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych były zwolnione od kosztów sądowych. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami zwolnione od kosztów sądowych są następujące osoby: pracownik wnoszący powództwo przeciwko pracodawcy lub strona wnosząca odwołanie (np. w sprawie o rentę) do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. W przypadku wnoszenia apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, osoby te ponoszą opłatę podstawową w kwocie 30 zł. W sprawach z zakresu prawa pracy, gdzie wartość przedmiotu sporu przewyższa 50.000 zł sąd pobiera opłatę stosunkową (5% wartości przedmiotu sporu). Zwolnienie od kosztów sądowych nie oznacza, iż sąd nie może nałożyć obowiązku zwrotu kosztów procesu przeciwnikowi).

Lokale

Zaktualizowano podstawy prawne (tekst jednolity ustawy o ochronie lokatorów z roku 2005 zastąpił tekst ustawy publikowany w roku 2001)

Edukacja

 1. Dokonano obszernej modernizacji działu poprzez czytelne wyodrębnienie świadczeń dla uczniów i studentów. 
 2. Dodano (dotąd nieobecne w dziale) informacje o: stypendiach i zasiłkach szkolnych, stypendiach motywacyjnych dla uczniów oraz stypendiach dla uczniów ze środków unijnych, o które mogą ubiegać się uczniowie szkół publicznych i niepublicznych.
 3. Wprowadzono informacje o możliwości uzyskania stypendiów w ramach regionalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych (rozporządzenie Rady Ministrów z marca 2006 r.).
 4. Wprowadzono informacje o wyprawkach szkolnych dla uczniów klas pierwszych (rozporządzenie z maja 2006 r.).

Renta z tytułu niezdolności do pracy i renta szkoleniowa (nowy dział)

Dział został wyodrębniony z dotychczasowego rodziału "Renty", który został zlikwidowany.

Renta socjalna i rodzinna (nowy dział)

Dział został wyodrębniony z dotychczasowego rozdziału "Renty", który został zlikwidowany.

Pomoc społeczna

Od 1 października 2006 roku zostało podwyższone tzw. kryterium dochodowe oraz wysokość niektórych świadczeń odnoszących się do wysokości kryterium.

Programy pomocowe PFRON

Zaktualizowano podstawy prawne działu. W ślad za zmianami w uchwałach wprowadzających w życie programy celowe, wykonano następujące zmiany: rozszerzony został katalog beneficjentów obszaru B programu "Pegaz" oraz uściślone zostały zasady udzielania pomocy w ramach programu "Student".

Praca

Zamieszczono informację na temat obowiązku przygotowania przez pracodawcę miejsca pracy dla pracownika niepełnosprawnego, o ile ten zgłosi gotowość do przystąpienia do pracy w ciągu miesiąca od uzyskania statusu osoby niepełnosprawnej. Utworzono nowy podkatalog Szczególne formy aktywizacji bezrobotnych na rynku pracy, w którym umieszczono informacje mówiące o możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej oraz zakładach aktywności zawodowej. Zawarto również informacje skierowane do osób długotrwale bezrobotnych, w tym osób niepełnosprawnych, mówiące o prawie do przygotowania zawodowego w miejscu pracy bez konieczności nawiązywania stosunku pracy (w tym czasie przysługuje stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych) oraz o tak zwanym zatrudnieniu socjalnym (reintegracja zawodowa, zatrudnienie tymczasowe).

Zasiłki i inne świadczenia

Od 1 września 2006 roku wzrosły następujące świadczenia rodzinne: zasiłek rodzinny, dodatek dla rodzin wielodzietnych, dodatek na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek na naukę poza miejscem zamieszkania oraz zasiłek pielęgnacyjny. Również od 1 września zmieniły się zasady wypłaty świadczeń: pracodawcy nie są już ich płatnikami. Świadczenia rodzinne wypłacają obecnie wyłącznie urzędy gminy, miasta lub ośrodki pomocy społecznej.Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • szip
 • Google
 • zthiu
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • renovabis
 • weglosmyk
 • NIW
 • IPS
 • fio
 • izba lekarska
 • ralus
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Do Rzeczy
 • seminarium
 • Gość Niedzielny
 • adwokat ewa
 • oblaci
 • prowincja
 • Non Profit
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC