Menu podstrony Twoje Prawa

Aktualizacja 2014-06-27

Aktualizacja poradnika „Twoje Prawa” (27.06.2014 r.)

Aktualizacja poradnika Twoje Prawa z dnia 27.06.2014 r. uwzględnia w naszej ocenie stan prawny na dzień 16.07.2014 r.

Zakres zmian

Zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy

Z dniem 15 maja 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa ta określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Jeśli o specjalny zasiłek dla opiekuna ubiega się rolnik lub małżonek rolnika bądź jego domownicy, świadczenie to przysługuje w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym. Zaprzestanie pracy w gospodarstwie rolnym bądź prowadzenia gospodarstwa rolnego musi być potwierdzone oświadczeniem składanym przez rolnika pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wprowadza również zmiany do ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie specjalnego zasiłku opiekuńczego poszerzając grono osób mających prawo do ubiegania się o to świadczenie o małżonków.

Świadczenie pielęgnacyjne

Ustawą o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniono kwotę świadczenia pielęgnacyjnego. Od maja 2014 r. świadczenie pielęgnacyjne jest wypłacane w kwocie 800 zł. Dotychczas świadczenie przysługiwało w wysokości 620 zł miesięcznie. Nadal wypłacane będzie wraz z dodatkiem w wysokości 200 zł przyznanym w ramach  rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Łącznie kwota świadczenia do wypłaty od maja 2014 r. wynosi 1000 zł.

Ponadto jeśli o świadczenie pielęgnacyjne ubiega się rolnik lub małżonek rolnika bądź jego domownicy, świadczenie to przysługuje w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym. Zaprzestanie pracy w gospodarstwie rolnym bądź prowadzenia gospodarstwa rolnego musi być potwierdzone oświadczeniem składanym przez rolnika pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Karta Parkingowa

Ustawa  o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 października 2013 r. wprowadza z dniem 1 lipca 2014 r. zmiany w zakresie karty parkingowej.

O kartę parkingową nie będą mogły ubiegać się już osoby posiadające orzeczenie zaliczające je do lekkiego stopnia niepełnosprawności lecz jedynie osoby do 16 r.ż. posiadające o orzeczenie o niepełnosprawności a także umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem do spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w ustawie prawo o ruchu drogowym. Przy czym w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 40-O, 05-R lub 10-N. Osobie uprawnionej kartę wydaje się na okres ważności orzeczenia, o którym mowa powyżej, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat.

O kartę parkingową mogą również ubiegać się placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Kartę wydaje im się na okres 3 lat.

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego

Ustawą z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zostały wprowadzone zmiany w zakresie czasu pracy osób legitymujących się znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Zmiana ta została wprowadzona w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, iż przepis obowiązujący od 1 stycznia 2012 r., który uzależniał stosowanie skróconego czasu pracy dla tej grupy osób od uzyskania przez nią zaświadczenia lekarskiego jest niezgodny z konstytucją i wygasa z dniem 10 lipca 2014 r. Po tej dacie wraca stan prawny, obowiązujący przed 1 stycznia 2012 r., kiedy to czas pracy osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym i umiarkowanym nie mógł przekroczyć 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Obecnie pracownicy Ci nie będą już musieli przedkładać pracodawcy zaświadczeń lekarskich.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Dnia 16 czerwca 2014 r. weszło w życie  Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych z dnia 27 maja 2014 r. zwanego Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny. Jest to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje ona niezależnie od wysokości dochodu na osobę w rodzinie.

O Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny przyznawaną w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych mogą ubiegać się: rodziny wielodzietne (w tym rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka), w których rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki przysługujące na podstawie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny są niezależne od zniżek przysługujących w ramach programów samorządowych. Karta jest wydawana bezpłatnie dla każdego członka rodziny.Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • oblaci
 • Gość Niedzielny
 • seminarium
 • NIW
 • szip
 • Non Profit
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • fio
 • Google
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • prowincja
 • weglosmyk
 • izba lekarska
 • zthiu
 • ralus
 • IPS
 • renovabis
 • adwokat ewa
 • Do Rzeczy
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC