Menu podstrony Twoje Prawa

Aktualizacja 2009-12-31

Aktualizacja poradnika "Twoje Prawa" (2009-12-31)

Aktualizacja poradnika "Twoje Prawa" z dnia 31.12.2009 r. uwzględnia w naszej ocenie stan prawny na dzień 1.01.2010 r.

Zakres zmian

Edukacja

Od 2012 roku naukę w szkole będą obowiązkowo rozpoczynały dzieci w wieku 6 lat. Do tego czasu decyzję o ich wcześniejszym posłaniu do szkoły mają podejmować rodzice. By przybliżyć rodzicom argumenty, które pomogą im podjąć decyzję w tej kwestii, utworzyliśmy nowy dział 6 latki w szkole, w którym podajemy linki do stron przybliżających różne poglądy na ten temat.

Lokale

 1. W czerwcu 2009 r. weszła w życie ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych. Jest ona udzielana osobom, które utraciły pracę. Szczegółowo informujemy kto i kiedy może ubiegać się o pomoc w nowym dziale Pomoc w spłacie kredytu
 2. W grudniu 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę, zgodnie z którą dodatek pielęgnacyjny, tak samo jak zasiłek pielęgnacyjny, nie jest wliczany do dochodu, od którego zależy przyznanie prawa do dodatku mieszkaniowego (sygn. I OPS 8/09). Uchwała została podjęta z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich. W swoim wniosku Rzecznik zwrócił uwagę na rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych. Niektóre składy orzekające uznawały, że do limitu dochodów przy ustalaniu dodatku mieszkaniowego należy doliczyć dodatek pielęgnacyjny, bo nie jest on zasiłkiem. Sam RPO opowiedział się za uznaniem, że dodatek pielęgnacyjny nie wpływa na wysokość dochodu branego pod uwagę przy przyznawaniu dodatku mieszkaniowego. Uchwała NSA może mieć istotne znaczenie dla osób ubiegających się dodatek mieszkaniowy, a których dochody w ocenie organów przyznających świadczenie, przekraczają ustalone kryterium. Informacja o wyroku NSA zamieszczona została w dziale Dodatek mieszkaniowy.

Podatki

 1. Wprowadziliśmy informację o kwocie tak zwanej ulgi rodzinnej (na dziecko), obowiązującej za rok podatkowy 2009, jak również za rok podatkowy 2010. Wynosi ona obecnie 1.112,04 zł, a zatem mniej niż za rok podatkowy 2008.
 2. Począwszy od rozliczenia podatkowego za rok podatkowy 2009, ulga prorodzinna obejmuje większą ilość osób. Dotychczas prawo do niej przysługiwało osobom, które w danym roku podatkowym wychowywały własne lub przysposobione dzieci. Począwszy od rozliczenia za rok 2009 odliczą ją również opiekunowie prawni i rodzice zastępczy.
 3. W rozliczeniu za rok 2009 zmienią się, na mniej korzystne, zasady rozliczania ulgi rodzinnej, bowiem odliczenie będzie przysługiwało wyłącznie za miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik faktycznie sprawował opiekę nad dzieckiem lub miesiące, w których spełnione były inne wymagane warunki (wiek, pobieranie nauki).
 4. Począwszy od rozliczenia podatkowego za 2009 rok podatnicy zostaną pozbawieni możliwości skorzystania z prawa do odliczenia ulgi prorodzinnej za pośrednictwem płatnika. Oznacza to, że osoby zamierzające skorzystać z ulgi będą musiały złożyć samodzielnie zeznanie podatkowe.

Renta z tytułu niezdolności do pracy

W dziale opisującym warunki uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy, publikujemy infmorację o uchwale Sądu Najwyższego z marca 2006 r. Sąd stwierdził w tejże uchwale, iż renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy, bez potrzeby wykazywania przewidzianego w art. 58 ust. 2 tej ustawy pięcioletniego okresu składkowego i nieskładkowego przypadającego w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy.

Uchwała ta nie zmieniła jednak postępowania organów rentowych, które prócz orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy oraz 25-letniego lub 20-letniego stażu ubezpieczeniowego nadal oczekują spełnienia dodatkowego warunku wykazania pięcioletniego okresu składkowego i nieskładkowego przypadającego w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy.

Rozstrzyganie o treści konkretnych praw i obowiązków obywateli należy do sądów, dlatego w sytuacji posiadania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i 25 -letniego w przypadku mężczyzn i 20 - letniego w przypadku kobiet stażu ubezpieczeniowego, warto rozważyć możliwość odwołania się od decyzji ZUS, powołując się na przedstawioną uchwałę Sądu Najwyższego.

Sprzęt rehabilitacyjny

Dnia 31 sierpnia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia publikujące nowy wykaz środków pomocnicznych oraz przedmiotów ortopedycznych oraz warunków ich przyznawania ubezpieczonym. W poradniku publikujemy kompletne wykazy w plikach pdf.

Zadłużenia

Upadłość konsumencka jest to nowe rozwiązanie prawne, które weszło w życie 31 marca 2009 roku. W założeniu ma oferować osobom fizycznym, niewypłacalnym dłużnikom, możliwości kontrolowanego wyjścia z zadłużenia. W praktyce nowa ustawa jest obciążona tak licznymi mankamentami, iż już obecnie, na wniosek Związku Banków Polskich, Sejm RP pracuje nad jej kompleksową nowelizacją.

Zasiłki i inne świadczenia - świadczenia rodzinne

 1. Od 1 listopada 2009 r. wzrosła wysokość zasiłku rodzinnego. Nie zmieniła się natomiast wysokość kryteriów uprawniających do zasiłku i dodatków.
 2. Również od 1 listopada 2009 r., z kwoty 420 zł do kwoty 520 zł, wzrosła wysokość świadczenia pielęgnacyjnego.
 3. Począwszy od 1 stycznia 2010 roku, świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane bez względu na dochód rodziny. Zwiększa się również krąg odbiorców świadczenia. Obecnie będzie przysługiwało, prócz spokrewnionych w pierwszym stopniu (matka, ojciec, dzieci), również innym osobom na których ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie ma spokrewnionych w pierwszym stopniu albo nie są w stanie sprawować opieki.


Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • Google
 • prowincja
 • Do Rzeczy
 • renovabis
 • szip
 • weglosmyk
 • NIW
 • izba lekarska
 • zthiu
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • Non Profit
 • fio
 • adwokat ewa
 • oblaci
 • Gość Niedzielny
 • ralus
 • IPS
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • seminarium
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC