Menu podstrony Twoje Prawa

Aktualizacja 2005-03-31

Aktualizacja poradnika "Twoje Prawa" (2005-03-31)

W dniu 31.03.2005 r. wykonaliśmy aktualizację poradnika "Twoje Prawa", który w naszej ocenie uwzględnia stan prawny na dzień 31.03.2005 r.

Zakres zmian:

Lokale

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego wprowadziła zakaz tak zwanej eksmisji „na bruk”. Komornik, który dokonuje eksmisji musi się wstrzymać z nią do czasu, gdy gmina nie wskaże tymczasowego pomieszczenia lub osoba eksmitowana sama nie znajdzie takiego pomieszczenia.

Renty

Rozporządzenia ministra polityki społecznej z dnia 31 grudnia 2004 roku wprowadza możliwość ubiegania się o zwrot nakładów poniesionych na podróż z miejsca zamieszkania  do miejsca wskazanego w wezwaniu i z powrotem osoby ubiegającej się o rentę lub inne świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz osoby towarzyszącej, jeśli stan zdrowia chorego wymaga opieki innej osoby w czasie podróży. Zwrot następuje na podstawie winsoku, do którego dołącza się bilety lub rachunki.

Edukacja

Sejm znowelizował ustawę o szkolnictwie wyższym i przywrócił specjalne stypendia dla studentów niepełnosprawnych. Do tej pory pomoc finansowa mógł otrzymać tylko ten student niepełnosprawny, który spełniała warunki do uzyskania stypendium socjalnego (dochód netto na osobę w rodzinie nie wyższy niż 569 zł.). Obecnie pomoc materialna dla studentów niepełnosprawnych nie jest uzależniona od dochodu, a warunkiem jej otrzymania jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o orzeczenia o niezdolności do pracy wydanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Komisję ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia.

Programy PFRON

Od 1 stycznia 2005 roku pogram "Student" jest realizowany w nowej formie. Rozszerzono listę osób, mogących ubiegać się o dofinansowanie. Aktualnie są to nie tylko studenci studiów magisterskich, ale również: podyplomowych, doktoranckich, słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, uczniowie szkół policealnych oraz studenci uczelni zagranicznych lub odbywający staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej.

Transport

Dodano informacje o możliwości korzystania z ulgowych przejazdów przez polskich obywateli studiujących za granicą. Obywatele polscy którzy nie ukończyli 26 lat, studiujący za granicą, mają prawo do korzystania z ulgi 37 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych. Dokumentami poświadczającymi uprawnienie są: legitymacja studencka, wydana przez polską szkołę wyższą orazmiędzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity Card (ISIC), okazywana wraz z legitymacją studencką uczelni zagranicznej oraz dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

Rehabilitacja i leczenie

Dodano informacje o Pielęgniarskiej Opiece Długoterminowej. Usługa ta jest realizowana nieodpłatnie wobec osób ubezpieczonych przez placówki służby zdrowia i polega na opiece nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich. Ta forma pomocy może by uzupełnieniem lub alternatywą dla usług opiekuńczych świadczonych przez ośrodki pomocy społecznej.Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • NIW
 • IPS
 • adwokat ewa
 • izba lekarska
 • seminarium
 • Do Rzeczy
 • zthiu
 • Google
 • fio
 • oblaci
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Gość Niedzielny
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • szip
 • weglosmyk
 • ralus
 • prowincja
 • Non Profit
 • renovabis
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC