Menu podstrony Twoje Prawa

Aktualizacja 2010-12-31

Aktualizacja poradnika Twoje Prawa (2010-12-31)

Aktualizacja poradnika Twoje Prawa z dnia 31.12.2010 r. uwzględnia w naszej ocenie stan prawny na dzień 1.01.2011 r.

Zakres zmian

Wykonano szereg prac redakcyjnych ułatwiających korzystanie z poradnika, dotyczasowy dział Zasiłki otrzymał nazwę Świadczenia rodzinne, utworzony został nowy dział Uprawnienia i ulgi - inne, dokonano korekty językowej oraz zaktualizowano podstawy prawne wszystkich działów.Zmiany merytoryczne Wstęp - zasady ogólne Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła  w życie tak zwana ustawa antydyskryminacyjna (Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania).

Zgodnie z jej zapisami zakazuje się nierównego traktowania osób fizycznych ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Każdy, wobec kogo zasada równego traktowania została naruszona, będzie miał prawo do odszkodowania. Co więcej, w takich sprawach nie będzie stosowana zasada domniemania niewinności, bowiem ustawa wprowadza "zasadę odwróconego dowodu" czyli osoba oskarżona o dyskryminację musi udowodnić, że się jej nie dopuściła.

Edukacja

W dziale Wyprawka szkolna nanieśliśmy zmiany podyktowane Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, które weszło w życie 15 czerwca 2010 r.

Rozporządzenie wprowadziło korzystniejsze zasady udzielania pomocy na zakup podręczników w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych. Nie obowiązuje ich obecnie kryterium dochodowe a ponadto, pomoc na zakup podręczników uczeń niepełnosprawny otrzyma bez względu na klasę nauczania.

Łączność

Poszerzono krąg osób uprawnionych do zwolnienia z opłat abonamentowych. Od 1 marca 2010 do grona tego dołączyły osoby, które:

 1. ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego,
 2. mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z o pomocy społecznej,
 3. spełniające kryteria dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych
 4. osoby bezrobotne zdolne do podjęcia zatrudnienia i zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy,
 5. posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego bądź świadczenia przedemerytalnego.

Odszkodowania komunikacyjne Nowy dział, w któym zamieszczamy postawowe informacje dotyczące odszkodowań oraz innych roszczeń przysługujących osobom, które zostały poszkodowane w wyniku wypadków komunikacyjnych.

Podatki

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wchodzi w życie 1 stycznia 2011 r. wprowadza obowiązek przedstawienia, na żądanie urzędu skarbowego, dowodów niezbędnych do odliczenia wydatków na:a) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, zaliczonych do I grupy inwalidztwa, b) utrzymanie psa przewodnika przez osoby niewidome zaliczone do I lub II grupy inwalidów,c) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne do lat 16, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne,w szczególności na żądanie urzędu należy:

a) wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika,b) okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego,c) okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo - rehabilitacyjnych.

Praca

1 stycznia 2012 roku wejdzie w życie przepis nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgodnie z którą czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wynosić będzie zasadniczo 8 godzin na dobę oraz 40 godzin tygodniowo (dotąd, odpowiednio 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo).Dopiero gdy lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników wyda w odniesieniu do tej osoby zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy, wówczas czas pracy osoby zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności będzie wynosił - jak obecnie - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo

Programy pomocowe PFRON

Uchwałą Rady Nadzorczej PFRON z września 2010 r. zostały zmienione przepisy dotyczące programu Student II. Obecnie w ramach programu Student II - pomoc dla studentów niepełnosprawnych jest przyznawana jedynie na dofinansowanie kosztów nauki (wcześniej program przewidywał również pomoc stypendialną).

Ponadto w komunikacie z dnia 20 września 2010 PFRON informuje, iż zgodnie z przewidywaniami decyzje finansowe podejmowane na podstawie złożonych wniosków będą dotyczyły wyłącznie semestru zimowego roku akademickiego (szkolnego) 2010/2011. Ewentualne dofinansowanie kosztów nauki w semestrze letnim roku akademickiego (szkolnego) będzie mogło nastąpić pod warunkiem dysponowania przez PFRON w 2011 roku środkami finansowymi na realizację programu „STUDENT II”. Jednkaże składane w ramach programu wnioski powinny dotyczyć kosztów nauki w obu semestrach roku akademickiego (szkolnego) 2010/2011. Więcej informacji na stronie PFRON.

Transport

Z dniem 1 stycznia 2011 roku wchodzą w życie nowe, korzystniejsze dla osób niewidomych i studentów - ulgi w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego.Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji będą mogły skorzystać z 93% ulgi na przejazdy PKP w pociągach osobowych oraz PKS w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych oraz z 51% ulgi przy przejazdach PKP w pociągach innych niż osobowe oraz PKS w komunikacji innej niż zwykła, na podstawie biletów jednorazowych lub imiennych miesięcznych.

Studenci do ukończenia 26 roku życia będą mogli korzystać z 51% ulgi przy przejazdach PKP w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych oraz przy przejazdach PKS autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych.

Uprawnienia i ulgi - inne

Stworzyliśmy nowy dział zawierający informacje na temat ulg i uprawnień, które do tej pory nie były publikowane w naszym poradniku. Zamieszczamy w nim infromacje dotyczące:

 • prawa wstępu z psem przewodnikiem do obiektów użyteczności publicznej
 • ulgi w opłatach za wstęp do muzeum
 • ulgi w opłacie za wydanie paszportu
 • ulgi w podatku od czynności cywilnoprawnych
 • prawa ustanowienia pełnomocnika do głosowania w wyborach

Zadłużenia

Dodaliśmy dział Odrzucenie spadku, w którym publikujemy podstawowe informacje dotyczące konsekwencji przyjęcia bądź odrzucenia spadku od osoby, która była zadłużona.

W dziale Co może komornik dodaliśmy informację o dokumentach uprawniających do egzekucji oraz podajemy wysokość kwot jakie może komornik zająć z wynagrodzenia za pracę oraz z rent i emerytur w przypadku sumy egzekwowanej na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych oraz innych niż alimenty.Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • Google
 • seminarium
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Non Profit
 • fio
 • prowincja
 • ralus
 • zthiu
 • oblaci
 • Do Rzeczy
 • izba lekarska
 • IPS
 • weglosmyk
 • renovabis
 • szip
 • NIW
 • Gość Niedzielny
 • adwokat ewa
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC