Menu podstrony Twoje Prawa

Aktualizacja 2012-09-04

Aktualizacja poradnika „Twoje Prawa” (04.09.2012)

Aktualizacja poradnika Twoje Prawa z dnia 04.09.2012 r. uwzględnia w naszej ocenie stan prawny na dzień 04.09.2012 r.

Zakres zmian

Edukacja

W dziale Wyprawka szkolna nanieśliśmy zmiany podyktowane Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, które weszło w życie 6 lipca 2012 r.

Rozporządzenie wprowadziło korzystniejsze zasady udzielania pomocy na zakup podręczników w odniesieniu do uczniów klasy I szkoły podstawowej i uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia. W odniesieniu do nich przyjmuje się kryterium dochodowe określone przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych a nie jak w przypadku np. uczniów klas II-IV tych szkół kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

Zmiany dotyczą również dokumentów jakie należy dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy finansowej.

Świadczenia rodzinne

 1. Rada Ministrów uchwaliła rządowy programu pomocy wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. W związku z tym w dziale Świadczenie pielęgnacyjne opublikowaliśmy informacje dotyczące tego programu.Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków realizacji tego programu (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r., poz. 732) matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka, mający w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie lub grudniu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego (niezależnie od wieku dziecka), otrzyma dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.Przyznanie tego świadczenia nie wymaga złożenia wniosku przez osobę uprawnioną do pobierania świadczenia gdyż jest przyznawane z urzędu w drodze decyzji administracyjnej. Osoby nie będące rodzicem lub opiekunem faktycznym dziecka, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z pracy w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny nie zostały objęte tą pomocą.
 2. Z dniem 1 listopada nowe kryteria i nowe kwoty zasiłków rodzinnych. Wnioski najlepiej składać w Ośrodkach Pomocy Społecznej do 30 września 2012 r. Dzięki temu zasiłek zostanie wypłacony do końca listopada.  W nowym okresie zasiłkowym o zasiłek rodzinny będą mogły ubiegać się rodziny, których kryterium dochodowe na osobę w rodzinie będzie wynosiło 539 zł netto lub 623 zł netto w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny będzie przyznawany w wysokości: - 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;- 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; - 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Uprawnienia i ulgi

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. pełnego brzmienia ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. 11.209.1243) do działu Pomoc dla osób mających problemy w komunikowaniu się dodaliśmy informację dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, członków ich rodzin oraz osób mających stały lub bezpośredni kontakt z osobami mającymi problemy w komunikowaniu się, iż mogą oni korzystać z wybranej przez siebie formy szkolenia. Koszty takiego szkolenia mogą zostać dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wniosek osób wymienionych powyżej.

Programy pomocowe PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku nie realizuje już programów takich jak Pegaz czy Komputer dla Homera. Z dotychczasowych programów PFRON pozostały nadal programy:

 • Pomoc dla studentów niepełnosprawnych - Student II
 • Wsparcie niesłyszących w dostępie do edukacji - Pitagoras
 • Aktywizacja zawodowa - Junior

Pozostałe obszary wsparcia takie jak:

 • obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
 • obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
 • obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
 • obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich,
 • obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

będą realizowane w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd.

Program ten ma umożliwić samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz uzupełnić plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Aktywny samorząd będzie realizowany na terenie tylko tych powiatów, które zdecydują się zawrzeć z PFRON porozumienie w sprawie realizacji programu.

Pomoc społeczna

Od 1 października 2012 r. wzrosną kryteria dochodowe brane pod uwagę przy przyznawaniu świadczeń z pomocy społecznej.

Dla osób samotnie gospodarujących kwota kryterium dochodowego będzie wynosić 542 zł a dla osoby w rodzinie 456 zł.

Wzrośnie również maksymalna kwota zasiłku stałego do 529 zł. oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego do 250 zł.

Zmiany wprowadzi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r.Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • adwokat ewa
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • Non Profit
 • ralus
 • weglosmyk
 • fio
 • izba lekarska
 • Gość Niedzielny
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • renovabis
 • Do Rzeczy
 • szip
 • NIW
 • prowincja
 • IPS
 • Google
 • oblaci
 • seminarium
 • zthiu
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC